Emerytura. Co zrobić, gdy brakuje lat?

Możesz dostawać 1027,39 zł. Sprawdź, czy świadczenie przedemerytalne ci się należy.

Świadczenie przedemerytalne otrzymają tylko te osoby, które straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, np. ogłoszenia upadłości bądź niewypłacalności.

Przy czym nie musi to być zwolnienie grupowe, ale może być tzw. zwolnienie indywidualne w ramach zwolnień grupowych. Oznacza to, że zakład daje wymówienie jednej osobie, ale wpisuje jej do świadectwa pracy tryb zwolnień grupowych, ponieważ np. musi zlikwidować jej stanowisko.

Reklama

Składamy wniosek do ZUS

Jakie dokumenty trzeba będzie dołączyć? W oddziale ZUS wraz z wnioskiem o świadczenie emerytalne (druk ZUS Rp-26 – do uzyskania w ZUS lub pobrania ze strony: www.zus.pl, zakładka: „Formularze”) należy złożyć: >świadectwo pracy z podaną podstawą rozwiązania umowy, np. zwolnienia grupowe; >zaświadczenie z urzędu pracy; >informację o okresach składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) z dokumentami potwierdzającymi te okresy.

W jakim wieku i z jakim stażem

Inaczej kobiety, inaczej mężczyźni. Aby ubiegać się o świadczenie, trzeba osiągnąć odpowiedni wiek i staż pracy. Konkretnie, przed rozwiązaniem umowy należy ukończyć: > 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), a do tego wypracować staż 20/25 lat. Albo: > 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), ale wtedy trzeba mieć 30/35 lat tzw. okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy składkowe to zatrudnienie, od którego były opłacane składki do ZUS, a nieskładkowe – to czas m.in. urlopu wychowawczego, studiów czy pracy w gospodarstwie rolniczym. Te ostatnie nie mogą przekroczyć 1/3 lat okresów składkowych, np. przy 30 latach pracy wolno zaliczyć nie więcej niż 10 lat nieskładkowych.

Jest też inna możliwość. Jeżeli staż pracy danej osoby wynosi 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), to wtedy wiek jest bez znaczenia i świadczenie się dostanie. Co ważne, warunki dotyczące osiągnięcia 55-56 lat dla kobiet i 60-61 lat dla mężczyzn nie ulegają zmianie, mimo trwającego wydłużania do 67 lat wieku emerytalnego.

Szansa dla rencistów i przedsiębiorców

Warunki do spełnienia . Osoby, które przez co najmniej 5 l. pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale prawo do niej ustało, dostaną świadczenie, jeśli mają ukończone 55 l. (kobiety) i 60 l. (mężczyźni) i 20/25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

W ciągu 30 dni od odebrania renty powinni się zarejestrować w urzędzie pracy. Świadczenie uzyskają przedsiębiorcy, którzy prowadzili firmę co najmniej 2 l. przed upadłością. Muszą mieć ukończone 56 l. (kobiety) i 61 l. (mężczyźni) oraz staż 20/25 lat.

Co w razie odmowy?

Odwołaj się, a w razie potrzeby idź do sądu. Od chwili, kiedy dostarczymy ostatni dokument, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji, co do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Gdyby stało się tak, że odmówi, zainteresowana osoba powinna złożyć odwołanie. Co ważne, procedura ta nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Odwołanie wnosi się do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od otrzymania z Zakładu odmowy.

Nie czyni się tego jednak bezpośrednio, lecz przez ten oddział ZUS, który odmówił świadczenia. W piśmie należy podać swoje dane oraz datę i numer decyzji. Trzeba oświadczyć, że nie zgadzamy się z jej treścią i wyjaśnić, z jakiego powodu. Niezbędne jest ponadto zaznaczenie, że prosimy o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. ZUS w ciągu 30 dni zdecyduje, czy uwzględni odwołanie, czy przekaże je do sądu.

Warunek: zarejestruj się w urzędzie pracy

Wypłaty świadczenia nie następują bezpośrednio po rozstaniu z firmą. Zanim rozpoczniemy starania w ZUS o przyznanie zasiłku, należy się zgłosić do powiatowego urzędu pracy i zarejestrować jako osoba bezrobotna. Następnie przez co najmniej 6 miesięcy trzeba pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli w tym czasie urząd skieruje nas np. do prac interwencyjnych, to nie możemy odmówić, bo stracimy status bezrobotnego, a wówczas świadczenia przedemerytalnego nie dostaniemy. Po upływie pół roku trzeba wystąpić do urzędu pracy o zaświadczenie, przez jaki dokładnie okres pobieraliśmy zasiłek. W ciągu 30 dni od jego wydania powinniśmy zgłosić się do ZUS z wnioskiem o świadczenie.

Jeśli by jednak złożyło się tak, że minie 6 miesięcy, a my wciąż będziemy wykonywać roboty, do których skierował nas urząd pracy (nie możemy ich samowolnie przerwać), to na złożenie dokumentów do ZUS mamy jeszcze 14 dni od zakończenia robót.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Wojciech Szeląg – specjalista od ekonomii i dziennikarz Polsat News – w przystępny sposób wyjaśnia, co zmieni się od 2017 roku w naszych emeryturach. I dlaczego na tym stracimy. więcej