Kiedy można zwolnić emeryta?

Czy to prawda, że osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, a nie przeszła na emeryturę, przestaje być chroniona przed zwolnieniem z pracy? – pyta Barbara K. z woj. mazowieckiego.

Reklama

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na czas nieokreślony, jak i pracujących na umowie terminowej.

Jednak, co w mojej ocenie jest logiczne, w tym drugim przypadku jedynie wówczas, gdy umowa nie ulegnie rozwiązaniu przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego.

Zatem, jeśli pracownik ma umowę terminową, która kończy się np.

dwa lata przed uzyskaniem prawa do emerytury, to pracodawca może ją wypowiedzieć na takich samych zasadach jak pozostałym pracownikom.

Pracownik w wieku przedemerytalnym może stracić posadę w trzech sytuacjach: jeśli zachodzą powody do zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym (bo np. doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych), w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz gdy nabył prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Oznacza to, że pracownik nie musi rezygnować z pracy, gdy nabędzie praw emerytalnych.

Jednak w tym momencie wygasają przepisy chroniące go przed zwolnieniem

Można go więc zwolnić na takich samych zasadach jak pozostałych zatrudnionych. Czyli uzasadnienie wymówienia powinno być obiektywne i opierać się na indywidualnych przyczynach leżących albo po stronie pracownika, albo pracodawcy.

W praktyce zwalnianie osób na emeryturze jest tematem kontrowersyjnym.

Świadczy o tym orzecznictwo sądowe, nierzadko ze sobą sprzeczne. Przykładowo: zgodnie w wyrokiem SN z 4 maja 2005 r., II PK 399/04 wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego (60 lat) oraz uzyskanie prawa do emerytury jest uzasadnione i nie może być ocenione jako dyskryminacja pracownika ze względu na płeć lub wiek.

Także SN w wyroku z 14 stycznia 2008 r., II PK 102/07 uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia z pracy, a co za tym idzie, nie może być uznane za kryterium dyskryminujące określoną grupę pracowników. Ale już SN w uchwale z 21 stycznie 2009 r., II PZP 13/08 orzekł odmiennie.

Uznał bowiem, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Nie oznacza to, że umowy w ogóle nie można wypowiedzieć. Jednak muszą zaistnieć jeszcze inne przyczyny uzasadniające wymówienie, np. kiepska sytuacja finansowa zakładu pracy.

Nasz ekspert mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Życie na gorąco

Zobacz również