Przejście na emeryturę. Jakie dokumenty są wymagane

Jeżeli w niedługim czasie wybierasz się na zasłużoną emeryturę, dowiedz się, jak załatwić formalności.

Wiesław E. za rok wybiera się na emeryturę, ale już teraz chcąc się zorientować, jak to formalnie się załatwia, jakie dokumenty musi zebrać i w jakim czasie to zrobić, pofatygował się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udowodnij okresy ubezpieczenia

Reklama

Od urzędniczki w informacji ZUS Wiesław dowiedział się, że wniosek o przyznanie emerytury należy złożyć w ZUS na miesiąc przed ukończeniem wieku emerytalnego wraz z wymaganymi dokumentami, na podstawie których zakład obliczy mu kapitał początkowy.

– Prawo do nowej emerytury jest uzależnione od osiągnięcia określonego ustawą wieku emerytalnego. Konieczne jest także udowodnienie okresu ubezpieczenia – poinformowano Wiesława.

Przyszły emeryt dowiedział się, że świadczenie będzie mu przyznane z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złoży on wniosek wraz z dokumentami.

– A jeśli będę w dalszym ciągu pracował? – spytał jeszcze Wiesław, który rozważał taką możliwość. – Wówczas świadczenie otrzyma pan dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę – usłyszał odpowiedź.

– Wniosek muszę złożyć osobiście?– spytał Wiesław. – Składa pan bezpośrednio w ZUS na piśmie, ale dopuszcza się też ustnie do protokołu, czy wysłanie pocztą, a gdyby pan wyjechał za granicę, również może go złożyć w polskim urzędzie konsularnym lub w innej placówce dyplomatycznej – skrupulatnie wyjaśniała urzędniczka.

Wiesław, który do tej pory niezbyt przejmował się swoją przyszłością na emeryturze, nie zgromadził jeszcze wszystkich dokumentów, które by udowadniały jego staż pracy. Spytał i o to.

– W sytuacji, kiedy nie ma pan naliczonego kapitału początkowego, powinien pan najpierw zająć się zgromadzeniem dokumentów potwierdzających okresy składkowe, a więc świadectwa pracy, a także nieskładkowe, czyli w pana przypadku czas nauki na wyższej uczelni.

Te świadectwa należy dołączyć do wniosku emerytalnego w oryginale. Oprócz tego potrzebne też będą dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie – dowiedział się Wiesław.

Leon Szulc

Co ma zawierać wniosek emerytalny

1. Imię i nazwisko,

2. datę urodzenia,

3. miejsce zamieszkania,

4. adres do korespondencji,

5. numer PESEL, a w razie jego braku serię i numer paszportu,

6. podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub osoby upoważnionej.

7. Gdy emerytura ma być przelewana na konto, należy podać adres, nazwę banku i numer rachunku.

8. Trzeba też dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych.

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Za dziewięć miesięcy znów stanie się dostępna dla obywateli wcześniejsza emerytura. Ale to jest tylko przywilej. I wcale nie trzeba z niego skorzystać. więcej