Świadczenia przedemerytalne

Podwyższenie wieku emerytalnego i duże bezrobocie sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych. W ubiegłym roku pieniądze z tego tytułu otrzymywało ponad 155 tys. osób – o ponad 30 tys. więcej niż w 2012 r. Wyjaśniamy, kto może takie świadczenie otrzymać.

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom, które mimo długiego stażu pracy nie nabyły jeszcze prawa do emerytury a jednocześnie straciły możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Nie jest to jednak to samo, co wcześniejsza emerytura. Świadczenie jest przyznawane tylko wtedy, gdy w firmie, która nas zwolniła przepracowaliśmy co najmniej 6 miesięcy. Przy czym nie może być to zwolnienie z naszej winy, np. dyscyplinarne.

Reklama

Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić szereg warunków dotyczących m.in. wieku i stażu pracy. Gdy utrata pracy była spowodowana przyczynami dotyczącymi zakładu pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowiska), świadczenie może być wypłacane kobietom, które ukończyły co najmniej 55 lat (mężczyźni – 61 lat) i mają co najmniej 30 lat stażu pracy (mężczyźni 35 lat).

Kryterium wiekowe może być pominięte, jeżeli do dnia rozwiązania umowy kobieta miała co najmniej 35 lat stażu pracy (mężczyzna – 40 lat). Jeśli zakład pracy został zlikwidowany lub ogłosił upadłość, może być ono wypłacane kobietom, które ukończyły co najmniej 56 lat (mężczyźni – 61 lat) oraz mają co najmniej 20 lat stażu pracy (mężczyźni 25 lat). Kryterium wiekowe może być pominięte, jeśli kobieta do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy miała co najmniej 34 lata stażu pracy (mężczyzna – 39 lat).

Do stażu liczą się okresy składkowe (gdy pracowaliśmy i od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (studia, urlop wychowawczy). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Kryterium wiekowo-stażowe to jednak nie wszystko. Trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki:

Zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Przez co najmniej 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie można bez uzasadnionej przyczyny odmówić zaproponowanej przez urząd oferty pracy (również prac interwencyjnych).

Po upływie tego półrocznego okresu trzeba nadal być bezrobotnym i dopiero wtedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Mamy na to 30 od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. To termin nieprzekraczalny.

Jeśli mamy jednocześnie prawo do tego świadczenia i renty rodzinnej albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS wypłaca tylko jedno z tych świadczeń.

Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz U. z 2004 r., nr 120, poz. 1252 ze zm.).

Ile można dorobić bez żadnych konsekwencji

Do świadczenia emerytalnego można dorabiać, ale z pewnymi ograniczeniami. Podane limity będą obowiązywać do 28 lutego 2015 r.

Jeśli miesięcznie zarobimy więcej niż 25 proc. średniej pensji brutto, czyli 912,60 zł – ZUS zmniejszy świadczenie.

Gdy przychód z dodatkowej pracy przekroczy 2555,10 zł miesięcznie – ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Świat & Ludzie

Zobacz również