Świadczenia przedemerytalne: komu się należą

Po utracie pracy, gdy do emerytury jeszcze trochę brakuje, można starać się o pieniądze z ZUS. Radzimy, jak to robić skutecznie.

Zdjęcie

Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać świadczenie /123/RF PICSEL
Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać świadczenie
/123/RF PICSEL

W tej chwili świadczenie przedemerytalne wynosi 991,39 zł brutto. W całej Polsce świadczenia pobiera około 200 tys. osób. Niestety, żeby je otrzymać, trzeba spełnić łącznie całą listę warunków.

Znaczenie ma przede wszystkim to, w jaki sposób doszło do utraty pracy. Świadczenie przedemerytalne dostanie bowiem tylko ten, kto został zwolniony z tak zwanych przyczyn dotyczących zakładu pracy. Mogą nimi być na przykład: likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe, zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości firmy lub jej likwidacji czy też niewypłacalności.

Reklama

Są dwie grupy warunków, jakie trzeba spełnić: ogólne (do spełnienia przez wszystkich starających się o świadczenie) i szczegółowe (zależne od sytuacji osoby składającej wniosek).

Warunki dla wszystkich

Świadczenia przedemerytalnego nie dostaje się od razu po zwolnieniu z pracy. Najpierw trzeba iść do powiatowego urzędu pracy.

Konieczna procedura:

✔ w urzędzie pracy należy się zarejestrować jako bezrobotny;

✔ następnie co najmniej 180 dni należy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Dlatego osoba, która nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych (bo np. zarabiała mniej niż minimalną pensję krajową), nie dostanie też później świadczenia przedemerytalnego.

Ważne! W trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wolno odmówić podjęcia pracy zaproponowanej przez urząd (chyba że jest ku temu uzasadniona przyczyna).

✔ Po sześciu miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych urząd pracy wystawi zaświadczenie, które to potwierdzi i będzie potrzebne do ZUS-u. Należy je bowiem złożyć razem z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne.

Ale uwaga! To nie koniec listy warunków do spełnienia. Dalsze zależą już jednak od konkretnej sytuacji osoby ubiegającej się o to świadczenie. Dotyczą wieku tej osoby, sposobu utraty przez nią zatrudnienia oraz jej stażu ubezpieczeniowego, czyli okresów składkowych (np. zatrudnienia) i nieskładkowych (np. pobierania zasiłku chorobowego). Przykładowe sytuacje opisujemy poniżej.

Do świadczenia można dorabiać

Na świadczeniu przedemerytalnym można dodatkowo pracować. Trzeba tylko pamiętać, by... nie zarobić za dużo!

Są limity przychodów, jakie można osiągnąć bez obawy utraty świadczenia. Natomiast przekroczenie określonych limitów oznacza albo zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego, albo zawieszenie. Wysokość zarobków osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne może być rozliczane miesięcznie lub rocznie – ZUS wybiera opcję korzystniejszą dla świadczeniobiorcy.

Podajemy aktualne limity miesięcznych zarobków (obowiązują od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.).

✔Maksymalnie 912,60 zł można dorobić do świadczenia przedemerytalnego (ta kwota stanowi 25 proc. średniej płacy z 2013 r.). Taki miesięczny zarobek nie spowoduje zmniejszenia świadczenia.

✔Przychód powyżej 912,60 zł spowoduje zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

✔Przychód w wysokości od 2555,10 zł spowoduje zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Co po świadczeniu?

✔Gdy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne osiągnie wiek emerytalny albo nabędzie prawo do emerytury – to świadczenie kończy się. Warto więc wcześniej sprawdzić w ZUS-ie, kiedy złożyć wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

✔ZUS przestanie też wypłacać świadczenie przedemerytalne, jeśli osoba, która je pobiera, stanie się właścicielem lub współwłaścicielem użytków rolnych powyżej 2 hektarów przeliczeniowych.

Ważne! Prawo do świadczenia jest natomiast zawieszane, gdy pobierająca je osoba uzyska rentę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę strukturalną. Po ich zakończeniu może wrócić na świadczenie przedemerytalne.

Jak załatwić formalności

Aby starać się o przyznanie świadczenia, trzeba:

✔złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne do ZUS oraz 

✔dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego oraz 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne! Wniosek koniecznie trzeba złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu wydania zaświadczenia przez urząd pracy.

Jak wypełnić wniosek

Druk wniosku otrzymasz w oddziale ZUS albo możesz pobrać ze strony internetowej: www.zus.pl We wniosku trzeba podać swoje dokładne dane osobowe wraz z adresem zameldowania na pobyt stały. Musisz też pokrótce opisać swoją sytuację (np. czy pobierałaś wcześniej rentę lub emeryturę pomostową, czy masz obliczony kapitał początkowy w ZUS, ale też czy posiadasz jakąś nieruchomość rolną, np. grunty).

Inne dokumenty, które mogą być potrzebne:

Do wniosku powinny być dołączone (prócz zaświadczenia z urzędu pracy) odpowiednie dowody, m.in.:

✔świadectwo pracy z ostatniej firmy, w którym pracodawca wskazał podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy (albo inny dokument, który pozwala ustalić przyczynę zwolnienia);

✔dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, czyli nasz staż ubezpieczeniowy (wszystkie świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dowody potwierdzające zatrudnienie i zarobki).

Ważne! Wniosek o świadczenie przedemerytalne rozpatruje jed nostka ZUS właściwa ze względu na nasze miejsce zameldowania na pobyt stały.

Konsultacja: Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS, Lublin


Artykuł pochodzi z kategorii: Emerytura

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również