Czy spółdzielnia może zabrać mieszkanie za długi?

Ten, kto nie płaci czynszu albo urządza awantury, musi się liczyć z konsekwencjami.

Sąsiadka pani Eli zalega z czynszem. W spółdzielni straszą ją, że jeśli nie spłaci długu, zabiorą jej mieszkanie.

Reklama

– Mogą? – spytała pani Ela. – Licytacja mieszkania czy wykluczenie członka spółdzielni to ostateczność. Możliwe są tylko w określonych, wyjątkowych sytuacjach. Np. gdy z winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Chodzi m.in. o naruszanie tzw. porządku domowego (głośne imprezy, awantury, dewastacja wspólnego mienia) oraz długotrwałe nieopłacanie czynszu. Aby jednak do tego doszło, spółdzielnia musi przestrzegać procedur.

– Jakich? – Jeśli sąsiadka ma tzw. lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego, spółdzielnia może podjąć uchwałę w sprawie wykluczenia jej ze spółdzielni. Pismo z uchwałą powinno zostać doręczone w ciągu 2 tygodni od jej podjęcia. Od tej uchwały można się odwołać. Do rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia.

Jeśli sąsiadka zostanie skreślona z listy członków spółdzielni, będzie zobowiązana do opróżnienia lokalu w ciągu 3 miesięcy od tego faktu

Spółdzielnia wypłaci jej wkład mieszkaniowy po odliczeniu kwoty zadłużenia.

– A jeśli sąsiadka jest właścicielką mieszkania? – Konsekwencje zalegania z opłatami są podobne dla osób, które mają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębną własność lokalu. Spółdzielnia (wspólnota) może doprowadzić do sprzedaży lokalu w drodze licytacji.

W sierpniu Sąd Najwyższy uznał, że egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jest możliwa bez uzyskania orzeczenia sądu o jego sprzedaży w drodze licytacji. Spółdzielnia, mając nakaz zapłaty, może egzekwować dług przez komornika.

Art. 24, 27 ust. z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych; art. 16 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali; uchwała SN z 27.08.2015 r., III CZP 42/15

Najlepiej polubownie

Warto współpracować ze spółdzielnią już na etapie upomnienia czy wezwania do zapłaty. Być może uda się zawrzeć porozumienie w sprawie spłat ratalnych. Niektóre spółdzielnie umożliwiają odpracowanie zadłużenia (przy sprzątaniu, odśnieżaniu). Możliwości polubownego załatwienia sprawy zadłużenia reguluje regulamin spółdzielni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Jeśli urząd gminy nie chce sprzedać mieszkania komunalnego lokatorowi, który je obecnie zajmuje, nie można go do tego w żaden sposób zmusić. więcej