Pomoc w opłatach za prąd i mieszkanie

Jeśli mało zarabiasz, straciłaś pracę, masz trudną sytuację rodzinną, ubiegaj się o dopłaty lub obniżkę czynszu. Wyjaśniamy, jakie są możliwości i na co można liczyć.

Materialne wsparcie jest udzielane przez ośrodki pomocy społecznej, które podlegają gminom. Na dopłaty do czynszu mają szansę rodziny o najniższych docho dach, osoby bezrobotne, niepełnosprawne, a także te, które mieszkają w lokalach komunalnych o najniższym standardzie. By dowiedzieć się, czy spełniamy warunki do uzyskania pomocy, warto umówić się na spot kanie z pracownikiem socjalnym w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) i opowiedzieć o swojej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Reklama

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. Warto więc dobrze udokumentować, że jest się w trudnym położeniu.

O dodatek mieszkaniowy możesz się starać zarówno, gdy masz mieszkanie w spółdzielni, wspólnocie, komunalne, a nawet dom jednorodzinny. Trzeba tylko spełnić określone warunki.

✔Warunek 1.: dochód lDo otrzymania dodatku mieszkaniowego uprawnione są rodziny, w których dochód nie przekracza: – 1055,56 zł  brutto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie lub – 1477,79 zł na osobę samotną. Ale uwaga! Niewielkie przekrocze nie tych progów nie przekreśla szansy na dodatek mieszkaniowy. Sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się zasiłków z pomocy społecznej.

✔Warunek 2.: powierzchnia mieszkania. Nie może ona przekraczać np.: – na 1 osobę 35 m² (w wyjątkowo trudnych sytuacjach maks. 45,5 m²); – na 2 osoby 40 m² (maks. 52 m²); – na 3 osoby 45 m² (maks. 58,5 m² ); – na 4 osoby 55 m² (maks. 71,50 m²); – na 5 osób 65 m² (maks. 84,50 m²).

Dodatek może pokryć część czynszu. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od dochodu rodziny. O dodatek energetyczny też możesz wystąpić, jeżeli gmina przyzna ci dodatek mieszkaniowy. ✔Wysokość dopłat do prądu. Na okres do 30 kwietnia 2015 r. dodatek energetyczny wynosi:

– 11,36 zł miesięcznie dla osoby, która mieszka sama;

– 15,77 zł miesięcznie dla rodziny dwu- do czteroosobowej;

– 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego składa się do ośrodka pomocy społecznej w swojej miejscowości.

✔Druki wniosku o dodatek mieszkaniowy są do pobrania w ośrodku albo ze strony internetowej gminy (lub ośrodka). Z wnioskiem składasz: – deklarację o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; – zaświadczenia o tych dochodach; – aktualny wydruk czynszu.

✔Ile czeka się na rozpatrzenie? Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego musi być wydana w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. Kwota dodatku jest przelewana do 10. dnia każdego miesiąca bezpośrednio na konto zarządcy domu.

✔Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy, możesz złożyć wniosek o do datek energetyczny. Nie trzeba dołączać już dodatkowych zaświadczeń. Taka sama jest też zasada wypłaty dodatku energetycznego – wpływa on na konto dostawcy prądu.

✔Na jaki okres są przyznawane dodatki?

Dodatek mieszkaniowy, a także energetyczny są przyznawane na 6 miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku). Gdy minie okres pobierania dodatku mieszkaniowego, a sytuacja rodziny się nie poprawi, można ponownie składać wniosek.

Taka obniżka może być przyznana lokatorom mieszkań komunalnych, którzy są w trudnej sytuacji. Gmina rozpatruje wnioski indywidualnie (nie ma kryterium dochodowego).

✔Na czym polega tzw. obniżka dochodowa czynszu? Dotyczy czynszu w lokalach należących do gminy i od decyzji gminy zależy, czy będzie przyznana konkretnej rodzinie.

✔Komu przysługuje? Aby uzyskać obniżkę czynszu, musisz złożyć co najmniej: – uzasadniony wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu (napisany samodzielnie, najlepiej w dwóch egzemplarzach); – deklarację o wysokości dochodów członków swojej rodziny za trzy miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku; – zaświadczenia z pracy o tych dochodach, a jeśli ktoś jest bezrobotny – zaświadczenie z urzędu pracy.

✔Gdzie składać wniosek? Należy go zanieść (ze wszystkimi dokumentami) do urzędu miasta w swojej miejscowości, do wydziału, który zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Należy poprosić o poświadczenie przyjęcia na swojej kopii wniosku.

Zasiłki z opieki społecznej

O dofinansowanie, które przeznaczysz na opłatę czynszu, możesz też wystąpić do MOPS lub GOPS. Pomoc jest w formie zasiłków.

✔Zasiłek stały. Jeśli twoje dochody nie wystarczają na utrzymanie, masz 60 lat (mężczyzna 65 lat) lub jesteś bez pracy, możesz złożyć wniosek o ten zasiłek. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

✔Zasiłek okresowy. Gdy znajdziesz się w niezależnej od ciebie, szczególnie trudnej sytuacji, np. poważnie zachorujesz, stracisz pracę, możesz starać się o wsparcie na jakiś czas, dopóki nie wyjdziesz z kłopotów. Jaki dochód do tego upoważnia? Do 542 zł miesięcznie, jeśli samotnie gospodarujesz lub do 456 zł miesięcznie na osobę, jeśli mieszkasz z rodziną. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie ani nie wyższa niż 418 zł. ✔Zasiłek pielęgnacyjny. Może być przyznany na częściowe pokrycie wydatków nad osobą niepełnosprawną. Uzyskane środki można spożytkować również na dopłatę do czynszu za mieszkanie. Zasiłek może otrzymać osoba, która posiada orzeczenie o niepełno- sprawności. Przysługuje też osobie, która ukończyła 75 lat. Przyznanie tego zasiłku nie jest uzależnione od dochodu osoby potrzebującej.

Osoby po 75 roku życia muszą do- łączyć do wniosku zaświadczenie z ZUS, że nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego (bo można otrzy mywać albo dodatek, albo zasiłek).

Kwota zasiłku jest stała i wynosi 153 zł miesięcznie.

✔ Gdzie składać wnioski? O wymienione zasiłki trzeba się sta rać w ośrodku pomocy społecznej (tam składamy wniosek) albo bezpośrednio w urzędzie gminy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Mieszkanie

Naj

Zobacz również

  • Po operacji stawu biodrowego mam trudności z chodzeniem po schodach. Sąsiedzi z parteru zaproponowali mi zamianę mieszkań. Jak to zrobić? Leokadia, 75 lat, Piła. więcej