Abolicja składek ZUS

Przez kilka lat prowadziłam działalność gospodarczą. W latach 2007 – 2009 firma źle prosperowała i nie odprowadzałam składek ZUS. Zaległości narastały, powiększone o odsetki, koszty upomnień itd. Środków na spłatę nadal nie mam. Czy to prawda, że mogę ubiegać się o umorzenie długu? – pyta Agnieszka A. z Mazowsza.

Reklama

Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w ZUS powstałych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. – to tzw. ustawa abolicyjna. Mogą to być zaległości powstałe za cały wymieniony okres albo tylko za jego część, np. kilka miesięcy.

Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które w tym okresie podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

O umorzenie ma prawo również wystąpić spadkobierca lub inna osoba, jeżeli w zakresie tych zobowiązań ZUS wydał decyzję o jego odpowiedzialności.

Możliwość umorzenia nie dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obejmuje również odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Przy czym umorzenie wymienionych należności obejmuje jednocześnie umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres (1 stycznia 1999 r. – 28 luty 2009 r.) oraz dodatkowe należności z nimi związane - tak samo jak i przy składkach emerytalno-rentowych.

Oznacza to, że dłużnik nie musi osobno (czyli poza ubieganiem się o darowanie składek emerytalno-rentowych) występować z prośbą o umorzenie pozostałych elementów długu. Ustawa nie daje natomiast możliwości ubiegania się o zwrot należności zapłaconych w okresie objętym abolicją.

Jeżeli zatem prowadząc działalność gospodarczą w roku 2003 r. regularnie płaciliśmy składki ZUS, nie otrzymamy ich zwrotu. Ale za to kwoty umorzonych składek nie będą liczone do emerytury – w przeciwieństwie do tych uiszczonych.

Dłużnik, który chce skorzystać z abolicji, musi w tym celu złożyć pisemny wniosek we właściwym oddziale ZUS (Zakład nie anuluje wierzytelności z urzędu). Podanie można zanieść osobiście albo wysłać za pośrednictwem poczty.

Możemy skorzystać z wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej ZUS. Czas na złożenie wniosku dobiega końca, terminem ostatecznym jest 15 stycznia 2015 r. Od tej zasady istnieje tylko jeden wyjątek.

Otóż osoby, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców, mają na złożenie wniosku 12 miesięcy (od uprawomocnienia wymienionych decyzji).

Zatem w takich przypadkach termin jest wyznaczany indywidualnie dla każdej osoby – zależnie od daty decyzji. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, mamy możliwość odwołania do sądu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej