Jak uzyskać wsparcie dla osób starszych?

Osobom w podeszłym wieku przysługuje zarówno pomoc finansowa, jak i opieka, która ułatwia codzienne życie. Nasz prawnik Przemysław Gronowski podpowiada, o jakie świadczenia mogą się ubiegać seniorzy. Jak uzyskać pomoc finansową?

Zdjęcie

Osobom w podeszłym wieku przysługuje zarówno pomoc finansowa, jak i opieka. /123/RF PICSEL
Osobom w podeszłym wieku przysługuje zarówno pomoc finansowa, jak i opieka.
/123/RF PICSEL

Dodatek pielęgnacyjny

Każdy, kto ukończył 75 lat, otrzymuje wraz z emeryturą dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł. Przyznawany jest przez ZUS z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Wypłaca się go od mie- siąca, w którym dana osoba kończy 75 lat.

Przysługuje też ubezpieczonym w KRUS-ie, z wyjątkiem tych, którzy pobierając rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe, nie zaprzestali działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (poza prowadzącymi tę działalność z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy).

Reklama

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która co najmniej połowę miesiąca przebywa w zakładzie opiekuńczym lub pobiera rentę socjalną. Dla osób, które nie ukończyły 75 lat, warunkiem otrzymania dodatku jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Jak to załatwić?

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, wniosek o przyznanie dodatku muszą złożyć w swoim oddziale ZUS. Potrzebne będzie zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego i dokumentacja medyczna. Lekarz orzecznik ZUS, po przeprowadzeniu badań i analizie dokumentów zdecyduje, czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje.

z Ośrodka Pomocy Społecznej

Zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają ośrodki pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Mogą się o niego starać osoby niepełnosprawne lub starsze, które same nie są w stanie sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy.

Jeżeli dana osoba ukończyła 75 lat i ze względu na wiek przysługuje jej dodatek pielęgnacyjny z ZUS, a jednocześnie należy się jej (np. ze względu na stan zdrowia) zasiłek pielęgnacyjny, nie może otrzymywać obydwóch tych świadczeń – musi wybrać jedno z nich. Zasiłek pielęgnacyjny nie należy się też osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe ut- rzymanie, np. Domu Pomocy Społecznej.

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu, wysokość, jednakowa dla wszystkich, wynosi 153 zł. Ta suma jest wypłacana bezterminowo (jeśli taki charakter ma orzecznie o niepełnosprawności, które było podstawą do jego przyznania) lub do chwili upłynięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli jest ono czasowe).

Jak to załatwić?

Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też można się dowiedzieć, czy są potrzebne inne dokumenty.

Dofinansowanie na leki

W Ośrodku Pomocy Społecznej można starać się o zasiłek celowy, przeznaczony na sfinansowanie określonych wydatków, np. na zakup leków. Wysokość zależy od decyzji MOPS/GOPS.

Jak to załatwić?

Trzeba złożyć wniosek w MOPS/GOPS, którego pracownicy poinformują, jakie dokumenty trzeba dołączyć. Należy wziąć z apteki fakturę świadczącą o wydatkach na leki.

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z NFZ

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne (np. kule, laski, bal- koniki) lub środki pomocnicze (np. cewniki, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe) do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena jest wyższa od limitu, różnicę pokrywa pacjent. Refundacja danego środka/przedmiotu przysługuje na konkretny okres i dopiero po jego upływie lekarz może wystawić kolejny wniosek na następny wyrób medyczny.

Jak to załatwić?

Gdy lekarz stwierdzi konieczność korzystania z danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, na specjalnym formularzu wystawi na nazwisko pacjenta „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”.

Zlecenia są ważne 90 dni od daty wystawienia. W tym czasie pacjent musi dostarczyć zlecenie do oddziału NFZ (osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą), a gdy zostanie zarejestrowane i potwierdzone, oddać do realizacji w sklepie medycznym wskazanym przez NFZ. Przy comiesięcznym zaopatrzeniu w środki pomocnicze np. pieluchomajtki, zlecenie jest ważne 30 dni od wystawienia. Jeśli zaopatrzenie jest cykliczne, w punkcie NFZ można wyrobić Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego ważną 12 miesięcy kalendarzowych.

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z PFRON

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być dofinansowany np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeśli: przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli 1 971,34 zł, i 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, czyli 2 562,74 zł.

Jak to załatwić?

Należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wniosek i dokumenty (to, jakie są wymagane, zależy od rodzaju schorzenia).

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Zobacz również