Komu i kiedy należy się zasiłek

Zdarza się, że jesteśmy w tak trudnej sytuacji finansowej, że nie starcza nam na życie. Może to być spowodowane ciężką chorobą, trudnościami w znalezieniu pracy czy klęską żywiołową

Zdjęcie

/Arch./Wawa
/Arch./Wawa

Czy możemy wówczas zwrócić się do państwa o pomoc rzeczową lub finansową?

Pomoc ta ma najczęściej formę zasiłku. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: samotnie gospodarującej osobie, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł; każdemu w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (przy czym za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, które wspólnie mieszkają i gospodarują). Zasiłek stały przyznawany jest osobom, których dochody nie wystarczają na utrzymanie i które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeśli jesteś oso bą samotnie gospodarującą, comiesięczny zasiłek przysługuje ci w wysokości różnicy między kwotą kryterium dochodowego (542 zł) a twoim dochodem. Z tym, że nie może być on wyższy niż 529 zł miesięcznie.

Reklama

Gdy gospodarujesz razem z rodziną, macie prawo do zasiłku w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą 456 zł a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje osobom, które mogą pobierać rentę, przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zasiłek okresowy przysługuje ci, gdy nie masz żadnych dochodów albo są one tak niskie, że nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

?Przyznawany jest on zazwyczaj wtedy, gdy ktoś długo choruje.

Także wtedy, gdy ktoś jest niepełnosprawny albo nie ma pracy i szans na jej znalezienie. Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnej, której dochód jest niższy niż 542 zł, nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Oto przykład: pani Alina zarabia 120 zł miesięcznie. 542 – 120 = 422. Teraz kwotę 422 dzielimy na pół, co daje nam 211 zł. To jest minimalny zasiłek okresowy, który może otrzymać pani Alina. Zasiłek celowy to jednorazowa forma pomocy. Kwota tego świadczenia ustalana jest indywidualnie. Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnych życiowych potrzeb, zwłaszcza na: zakup leków, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu. Może to być np. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. ciężkiego wypadku). W takiej sytuacji pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i nie trzeba jej zwracać. W grę wchodzi też pomoc rzeczowa. Ośrodek pomocy spo- łecznej może zorganizować wyżywienie i ubranie osobom tego potrzebującym. Masz prawo również wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych (pomoc w codziennych czynnościach, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu). Usługi takie przysługują bezpłatnie osobom starszym, schorowanym, których dochody nie przekraczają 542 zł. Jeśli twój dochód jest wyższy, możesz otrzymać taką pomoc za częściową lub całkowitą odpłatnością. Aktualnie pełny koszt jednej godziny takiej usługi wynosi 12,80 zł.

Żeby otrzymać zasiłek, trzeba w ośrodku pomocy społecznej odpowiednim dla miejsca zamieszkania złożyć wniosek o przyznanie konkretnego świadczenia. Wtedy ośrodek wysyła pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o zasiłek. Pracownik socjalny może pytać cię o źródła dochodów, sytuację zawodową, zdrowotną oraz rodzinną. Ustala to także na podstawie konkretnych dokumentów, na przykład: zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, dowodu otrzymania renty lub emerytury. Pracownik socjalny może też domagać się złożenia przez ciebie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Ośrodek pomocy społecznej podejmuje decyzję na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i złożonych dokumentów.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również