Kto może otrzymywać zasiłek wyrównawczy

Pracujesz na podstawie umowy o pracę a lekarz zalecił ci rehabilitację zawodową? Jeśli twoja sprawność do pracy się zmniejszyła i w związku z tym otrzymujesz niższą pensję, to ZUS wypłaci ci z tego tytułu rekompensatę.

Jest to zasiłek wyrównawczy, który wynosi tyle, ile różnica pomiędzy dawnym wynagrodzeniem (przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację) oraz tym obniżonym.

Zasiłek ten ma zachęcać pracowników do podjęcia rehabilitacji.

Reklama

Jest wypłacany tylko wtedy, gdy pracownik rzeczywiście z niej korzysta (ale nie dłużej niż przez 24 miesiące). Rehabilitacji zawodowej mogą być poddani pracownicy ze zmniejszoną sprawnością do pracy:

- zagrożeni chorobą zawodową i wymagający przekwalifikowania;

- zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli stan ich zdrowia wymaga zmiany rodzaju pracy; 

- którzy wskutek wypadku lub dłuższej choroby utracili czasowo zdolność do pracy i wymagają adaptacji do pracy.

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka:

- lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

- lekarz orzecznik ZUS;

- komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia w czasie przeprowadzania badań np. dla celów rentowych lub innych.

Jeśli firma zatrudnia ponad 20 pracowników – to ona wypłaca zasiłek.

W przypadku mniejszych firm zasiłek jest wypłacany przez ZUS. Wniosek o wypłatę zasiłku składamy więc albo do naszego pracodawcy, albo do oddziału ZUS właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Do wniosku powinniśmy dołączyć następujące dokumenty:

- jeden z dokumentów zaświadczających potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej (czyli orzeczenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS);

- protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę (w przypadku, gdy składamy wniosek o zasiłek wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego);

- zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy;

- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (jeśli wniosek składamy do ZUS).

Kiedy zasiłek nie przysługuje

■ Wyjaśniamy, komu (lub kiedy) zasiłek wyrównawczy nie zostanie przyznany:

✔ pracownikowi uprawnionemu do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

✔ osobie pobierającej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

✔ gdy wyłączną przyczyną wypadku było udo wodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

✔ pracownikowi, który będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku;

✔ gdy zachodziło podejrzenie, że w chwili wypadku pracownik był pod wpływem alkoholu albo narkotyków i odmówił poddania się badaniu na ich wykrycie.

■ Zasiłek nie przysługuje też za okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą, sprawowaniem opieki nad dzieckiem i pobieraniem zasiłku macierzyńskiego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Świat & Ludzie

Zobacz również