Zabezpieczone wpływy 500+

Mam sporo długów, więc prawdopodobnie komornik zajmie mi konto. Czy może pobrać również 500+, które pobieram na moje dzieci? Patrycja Parczewska z Poznania

Osoba, która ma prawo do świadczenia i jest jednocześnie zadłużona, a postępowanie w stosunku do niej prowadzi komornik sądowy, od 20 sierpnia nie musi się już martwić. Wprowadzono w prawie zmiany faktycznie chroniące środki prze- znaczone na wsparcie rodziny.

Reklama

Do tej pory świadczenie nie podlegało egzekucji tylko teoretycznie. Wyłączenia zostały wprowadzone zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W rzeczywistości w przepisach była luka, która sprawiała, że organ egzekucyjny mógł je zająć, gdyż komornik sądowy nie wiedział, skąd pochodzą środki.

Osoby zadłużone mogły się uchronić przed zabraniem świad czenia, pobierając je do rąk własnych. Natomiast w razie wpłaty środków dokonanej na konto bankowe pozostawało zwrócić się do komornika o zgodę na dokonywanie wypłat z rachunku świadczenia wychowawczego. Należało jednak liczyć się z długim postępowaniem.

Ustawodawca umożliwił pro wadzenie przez banki tzw. ra chunków rodzinnych. Ich posiadaczami mogą być osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki czy zasiłki. Otwarcie i prowadzenie takiego rachunku jest wolne od opłat i prowizji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Pieniądze

Kurier TV

Zobacz również

  • Mam niepełnosprawną córkę, niezdolną do samodzielnego życia. Mąż dorabia nieregularnie, a ja nie pracuję. Bardzo pomagała nam finansowo moja siostra, ale ostatnio jej sytuacja materialna znacznie... więcej