Gdy zdarzy się zalanie, włamanie, pożar…

Na wypadki losowe nie mamy wpływu, ale możemy chronić się przed ich skutkami. Wyjaśniamy, jak załatwić formalności, by uzyskać odszkodowanie z polisy, a także kiedy należy się nam pomoc z gminy.

Reklama

Polisę ubezpieczeniową mieszkania warto mieć, bo przecież pracujemy na nie przez wiele lat. Takie polisy wcale nie są drogie – można dopasować składkę do swoich możliwości finansowych.

Składka w najtańszych polisach wynosi już od 90 zł na rok. I co ważne: polisę można wykupić nawet w dniu wyjazdu na urlop, bo ubezpieczenie działa od dnia podpisania umowy i wpłaty składki!

Z polisą zyskamy pewność, że w razie pożaru, powodzi, burzy (która może np. oberwać rynnę, złamać na posesji drzewo), uzyskamy pieniądze od ubezpieczyciela.

Objaśniamy, jak krok po kroku postępować, gdy po powrocie spotka nas niemiła niespodzianka.

1. Zgłoszenie strat, zebranie dowodów

●Zalanie, pożar: o zdarzeniu należy jak najszybciej powia- domić ubezpieczyciela, np. dzwoniąc na infolinię. Maksymalny termin na zgłoszenie szkody podany jest w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Należy dopilnować terminu, bo jeśli zgłosimy szkodę za późno, ubezpieczyciel może np. wypłacić mniej z polisy.

Podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer polisy lub numer PESEL osoby, która podpisała umowę i zapytać, jakie działania należy podjąć, by jak najszyb ciej otrzymać odszkodowanie.

● Kradzież, włamanie: najpierw należy wezwać policję, potem zawiadomić ubezpieczyciela. Do czasu przyjazdu policji naj lepiej nic nie ruszać, chyba że naprawy należy dokonać niezwłocznie, by powstrzymać powstawanie dalszych szkód.

● Jak najszybciej zgłosić szkody? Przez aplikację on-line. Aplikacje do zgłaszania szkód są dostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli. To najszybszy sposób udowodnienia szkód, zwłasz cza gdy są małe i mogą być ocenione na podstawie przesłanych zdjęć.

2. Wizyta rzeczoznawcy w mieszkaniu

● Jeśli szkody w mieszkaniu są znaczące, konieczna jest ocena rzeczoznawcy na miejscu. W protokole sporządzonym dla ubezpieczyciela rzeczoznawca podaje liczbę i orientacyjną wartość rzeczy, które były ubezpieczone, a zostały zniszczone, uszkodzone.

Właściciel ma prawo też samodzielnie ocenić poniesione straty (bo zna wartość rzeczy, które kiedyś nabył).

Co z dowodami zakupu zniszczonych sprzętów? Ich posiadanie nie jest konieczne do uzyskania odszkodowania. Gdyby jednak rzeczoznawca ubezpieczyciela wycenił utracone przedmioty na mniej, niż były warte – to wszelkie dokumenty mogą być przydatne.

● Potrzebne mogą być też np.: – zdjęcia uszkodzeń i zniszczeń w mieszkaniu lub domu (wykonane zaraz po zdarzeniu, nawet telefonem komórkowym); – zaświadczenia od służb udzielających pomocy (np. wezwanej na miejsce straży pożarnej, policji czy służb wodno-kanalizacyjnych).

Taki dokument potwierdza, że interwencja miała miejsce i na czym polegała, np. na gaszeniu pożaru, usuwaniu zwalonego drzewa, wypompowaniu wody z piwnicy itp.

● Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń nie może żądać żadnych opłat za oględziny ani pro tokół. To ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania rzeczoznawcy. Informacja o tym musi być w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

3. Wypłata odszkodowania

● Najszybszy sposób uzyskania pieniędzy to zgłoszenie szkód przez internet i powiadomienie o tym swojego agenta. Po internetowym zgłoszeniu możliwa jest wypłata odszkodowania nawet w ciągu 48 godzin. Gdy szkody ocenia rzeczoznawca, wypłata mu si nastąpić do 30 dni po jego wizycie.

Informacje, w jakim terminie od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, musi być podana w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

● Ważną zasadą, o której warto pamiętać jest to, by wszelkie wypłaty odbywały się za pomocą przelewów bankowych na konto poszkodowanego. Należy więc podać swój numer konta przy zgłaszaniu szkody.

Assistance w polisie mieszkaniowej

Taki assistance często jest dodawany do polis za darmo! Są to różne usługi, na jakie można liczyć od ubezpieczyciela, np.: szybka wymiana zamków po włamaniu, wynajęcie firmy, która dopilnuje mieszkania podczas nieobecności właściciela, wynajęcie specjalisty, który ustali przyczynę awarii, np. pęknięcia rury.

Kiedy i jak może pomóc rzecznik ubezpieczonych

● Gdyby ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość byłaby za niska w stosunku do strat, najpierw warto zadzwonić na infolinię towarzystwa, zgłosić swoje zarzuty i zażądać odpowiedzi.

Jeśli to nie pomaga, należy napisać odwołanie i wysłać je listem poleconym do centrali towarzystwa.

● Gdy odwołanie nie poskutkuje, warto skierować skargę do rzecznika ubezpieczonych. To niezależny urząd, który pomaga klientom w sporach z firmami ubezpieczeniowymi.

W skardze ubezpieczony powinien podać:

– swoje dane z adresem zamieszkania i ew. numer telefonu;

– krótki opis, co do tej pory działo się w sprawie i jakie jest stanowisko firmy ubezpieczeniowej;

– jakie są jego oczekiwania co do wysokości odszkodowania.

Skargę należy skierować na adres biura rzecznika: Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Jeśli rzecznik uzna argumenty ubezpieczonego, skieruje pismo do ubezpieczyciela, będzie pilotował sprawę lub skieruje ją do Sądu Polubownego.

Szczegółowe informacje dotyczące skarg: pod numerem tel. 22 333 73 26 i na stronie: www.rzu.gov.pl

Wsparcie z gminy

Niektóre osoby, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, mogą dostać pieniądze z ośrodka pomocy społecznej. W ramach tej pomocy może być przyznany zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów.

Zasiłek celowy można uzyskać, gdy dochód nie przekracza:

– 456 zł netto na osobę w rodzinie (od 1 października ten próg ma wzrosnąć do 514 zł);

– 542 zł netto na osobę samotną (ma wzrosnąć do 634 zł). Jednak nawet gdy przekroczone jest to kryterium, też można się ubiegać o zasiek celowy, jeśli rodzina znalazła się w wyjąt kowo trudnej sytuacji (np. spłonęły rzeczy w mieszkaniu).

Kwota zasiłku celowego jest ustalana indywidualnie. Może być przyznany też w formie rzeczowej (np. opał, bilet miesięczny na przejazdy do pracy).

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu osoby potrzebującej. Można złożyć wniosek o ten zasiłek, jeśli nie stać nas np. na zakup żywności, leków, ponieważ ucierpieliśmy w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, zalanie).

We wniosku o zasiłki trzeba dobrze umotywować, na co będą wydane pieniądze oraz jakie środki są niezbędne na przeżycie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe (np. zaświadczenia ze straży pożarnej, policji).

Agent ubezpieczeniowy. Jak go wybrać, o co pytać?

Najlepiej wybierać agenta z doświadczeniem, który pracuje w zawodzie minimum 2–3 lata. Warto zwrócić uwagę, czy agent zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi czy na życie. To dwa różne działy w ubezpieczeniach. Dlatego gdy ubezpieczamy mieszkanie, wybierzmy agenta specjalizującego się w ubezpieczeniach majątkowych.

Na spotkaniu z agentem należy poprosić go, by okazał pełnomocnictwo, którego udziela każdemu agentowi jego towarzystwo ubezpieczeniowe.

Można też sprawdzić agenta, prosząc go o po- danie numeru RAU (z Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych). Wtedy ustalimy, czy ma uprawnienia i pełnomocnictwa (na stronie: www.au.knf.gov.pl).

Wybierając ubezpieczenie majątkowe, sprawdźmy oferty wielu agencji. Zdarza się, że poszczególne agencje mają różne stawki za polisy, mimo że przedstawiają ofertę tej samej firmy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej