Groby bliskich: Jakie opłaty. Prawne problemy

Problemy prawne dotyczące grobów to sprawy delikatne w rodzinie... Ale warto je regulować na bieżąco.

Nabycie grobowcowca

Reklama

Mój dziadek przed wojną kupił grobowiec rodzinny. Pochowani są w nim: dziadek, babcia i mój tata. Niedawno zarząd cmentarza zażądał wysokiej opłaty. To warunek, by grób został w naszej rodzinie. Czy to jest zgodne z prawem?

Jeżeli grób jest murowany, prawo do niego jest ważne 99 lat i wydłuża się o kolejne 99 lat za każdym razem, gdy dokona się w tym grobie nowego pochówku. Natomiast gdy grób jest ziemny, prawo do niego przysługuje przez 20 lat i aby je wydłużyć o dalsze 20 lat, należy uregulować opłatę w wysokości, jaką ustali zarządca cmentarza. Budowa wysokiego pomnika

Chcę wybudować okazały pomnik na grobie mojej mamy. Czy są ograniczenia co do wysokości takiego pomnika?

Nie, nie ma takich ograniczeń w przepisach ogólnie obowiązujących. Rozporządzenie do ustawy o cmentarzach mówi tylko, że na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem. Proszę jeszcze sprawdzić, czy są jakiś ograniczenia w tej sprawie w regulaminie cmentarza.

Sprzątanie liści

Czy zarządca cmentarza ma obowiązek sprzątać i wywozić liście z całego terenu? Czy to bliscy zmarłych powinni zadbać o porządek wokół grobów?

Utrzymywanie czystości na cmentarzu to obowiązek jego zarządcy. Powinien on więc zadbać o to, by alejki były regularnie sprzątane z liści, a potem ze śniegu i lodu. Natomiast dbanie o nagrobek (który nie jest nagrobkiem uznanym za zabytkowy), to obowiązek rodziny zmarłego.

Zaniedbany cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny w moim mieście nie jest sprzątany, nie są regularnie wywożone śmieci z pojemników. Zimą nikt nie odśnieżał nawet głównych alejek. Do kogo się poskarżyć na ten nieporządek?

Skargę należy skierować do urzędu gminy (miasta), ponieważ to na gminie spoczywa obowiązek utrzymania w czystości cmentarzy komunalnych oraz zarządzania nimi. O nieporządku panującym na cmentarzu warto zawiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zniszczony nagrobek

Obok grobu męża stawiano pomnik. Wykonujący prace robotnicy pochlapali cementem nasz marmurowy grobowiec. Trudno to usunąć! Czy mogę zażądać od firmy kamieniarskiej oczyszczenia grobowca?

Tak, może Pani wystąpić do firmy kamieniarskiej z żądaniem usunięcia plam z pomnika. Jeżeli ta firma tego nie zrobi dobrowolnie, ma Pani prawo wnieść przeciwko niej pozew do sądu o przywrócenie nagrobka do poprzedniego stanu.

Opłata za grób

Moja babcia jest pochowana na cmentarzu parafialnym. Opłaty na nim ustala proboszcz. Jakie przepisy je regulują?

Proboszcz, który opiekuje się cmentarzem, powinien ustalać opłaty za groby w porozumieniu z radą parafialną. Zasady ustalania opłat (podstawa prawna) są zawarte w statucie każdej diecezji. W statutach diecezjalnych zaleca się, by opłaty na cmentarzach parafialnych nie były wyższe od tych pobieranych na cmentarzach komunalnych, a nawet, by były od nich niższe.

Jedyna opiekunka

Od lat opiekuję się grobem wujka. Jestem jego jedyną żyjącą krewną. Czy mogę wystąpić do zarządcy cmentarza o przyznanie mi prawa do grobowca wujka?

Wyjaśnijmy najpierw, komu w pierwszej kolejności przysługuje prawo do pochówku w konkretnym grobie. Są to: małżonek osoby w nim pochowanym, jego rodzice, dzieci i rodzeństwo. Pani nie należy więc do najbliższych krewnych wujka. Jeśli jednak grób jest ziemny i w ciągu 20 lat od pochówku nie zostanie uiszczona opłata prolongacyjna, prawo do grobu niejako wraca do cmentarza. W takiej sytuacji mogłaby Pani wystąpić do zarządu cmentarza z prośbą o zawarcie umowy, na mocy której uzyskałaby Pani prawo do grobu wujka.

Informacja o opłacie

W jaki sposób zarządca cmentarza powinien informować o opłacie za grób? Czy kartka na nagrobku to sposób zgodny z prawem?

Zarząd cmentarza może w ten sposób poinformować o terminie opłaty. Ale nie ma obowiązku przypominania o niej. To rodzina musi pamiętać o opłacie za grób. W przeciwnym razie może się okazać, że w grobie, w którym pochowano ich krewnych, leży też inna, nieznana osoba.

Co mówi prawo

Polskie prawo zezwala na chowanie zwłok tylko na cmentarzu: w grobie ziemnym, murowanym, katakumbach, kolumbariach (grobowce na urny). Wyjątkowo dopuszczalne jest zatopienie zwłok na pełnym morzu osoby zmarłej na okręcie.

Przepisy dotyczące pochówku oraz zarządzania cmentarzami reguluje ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dziennik Ustaw nr 11/1959, poz. 62 z późniejszymi zmianami).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej