Jak napisać pismo procesowe?

Chcesz wystąpić o rozwód, ale nie wiesz jak napisać pozew? Dostałaś z sądu nakaz zapłaty? Chcesz odwołać się od wyroku sądu? Wyjaśniamy jak to poprawnie zrobić, by sąd nie odrzucił pisma procesowego z powodu braków formalnych.

Pisma procesowe to pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą. To, jak powinny one wyglądać (a dokładniej jaką treść zawierać), opisuje kodeks postępowania cywilnego (kpc). Trzeba tego przestrzegać, bo pominięcie choć jednej z poniższych informacji sprawia, że sąd nakaże je uzupełnić. Zgodnie z art. 126 kpc każde pismo procesowe powinno zawierać:

Zdjęcie

/Mat. Promocyjne
/Mat. Promocyjne

Reklama

- oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię nazwisko lub siedzibę stron postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – oczywiście, jeśli są (czyli np. mamy adwokata);

- oznaczenie rodzaju pisma – np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;

- opis sytuacji związanej z wnioskiem/oświadczeniem wraz przytoczeniem dowodów na potwierdzenie wskazanych okoliczności;

podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

- wymienienie załączników (dokumentów dołączonych do pisma, np. aktu urodzenia, aktu własności nieruchomości).

Przy tych dokumentach przewidziano dodatkowe wymagania formalne. Według art. 187 kpc, pisząc pozew oprócz elementów opisanych powyżej należy też wskazać dokładnie określone żądanie (np. pozew o alimenty albo pozew o wypłatę wynagrodzenia).

W sprawach o prawa majątkowe także oznaczyć wartość przedmiotu sporu (np. w sprawie o alimenty jest to roczna suma oczekiwanych alimentów). Trzeba dokładnie opisać fakty, które uzasadniają nasze żądanie – np. wydatki na utrzymanie dziecka (w pozwie o alimenty) albo okoliczności nieotrzymywania pensji (w pozwie o wypłatę wynagrodzenia). W pozwie można zawrzeć też wnioski, np. o przesłuchanie świadków.

Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem w naszej sprawie, możemy się od niego odwołać do sądu wyższej instancji. W piśmie apelacyjnym muszą się znaleźć:

oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona apelacja, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, a potem ich uzasadnienie, powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów. Wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Sprawy mniejszej wagi (dotyczące np. roszczeń wynikających z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł) rozpatrywane są w postępowaniu uproszczonym. Pozwy w takich sprawach (zazwyczaj jest to pozew o nakaz zapłaty) wnosimy na urzędowych formularzach. Również odpowiedź na taki pozew (sprzeciw od wyroku zaocznego), trzeba przesłać do sądu na formularzu. Druki te są dostępne we wszystkich sądach oraz na stronie ms.gov.pl (zakładka formularze/formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym). Warto pamiętać, że składając w sądzie pismo procesowe wraz z załącznikami, trzeba też złożyć jego kopię oraz kopie załączników – otrzyma je przeciwna strona postępowania.

Zdjęcie

/Mat. Promocyjne
/Mat. Promocyjne

Zdjęcie

/Mat. Promocyjne
/Mat. Promocyjne

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej