Jak się bronić przed zniesławieniem?

Były narzeczony rozpowiada o mnie okropne plotki. Dyrektor przedszkola, w którym pracuję, bacznie mi się przygląda, odkąd usłyszał, że jestem alkoholiczką. Znajomi też się ode mnie odwracają. Jak mam reagować na te pomówienia? – Ewa z Opola.

Zdjęcie

Plotki niszczą życie /123/RF PICSEL
Plotki niszczą życie
/123/RF PICSEL

Zniesławienie (pomówienie) to przestępstwo przeciwko dobremu imieniu i czci. Dochodzi do niego, jeśli opinie wypowiadane o kimś mogą go poniżyć (upokorzyć, pomniejszyć wartość) w oczach opinii publicznej. Nieważne, ilu ludzi oszczerstwa słyszy, może to być jedna osoba trzecia (jeśli słyszy je tylko zainteresowany – to zniewaga, nie zniesławienie).

Zniesławieniem są też opinie mogące skutkować utratą zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu czy piastowania funkcji, np. zamieszczanie w internecie krzywdzących opinii o pracy lekarza. Ofiarą zniesławienia może paść i osoba fizyczna, i prawna (np. spółka, instytucja samorządowa).

Reklama

Bardziej narażeni są funkcjonariusze publiczni i osoby znane, ale pomówić można każdego (np. o kradzież, korupcję). Możliwość obrony przed oszczerstwem zapewnia i kodeks karny, i cywilny. Ani w sprawie karnej, ani w cywilnej nie trzeba korzystać z pomocy adwokata.

Radzę zacząć od pouczenia byłego narzeczonego o konsekwencjach pomawiania. Wysłanie pisma, nawet e-maila, może być dowodem w sprawie. Pokrzywdzony może się bronić przed oszczerstwem, występując do sądu karnego z aktem oskarżenia. To przestępstwo ścigane jest tylko z oskarżenia prywatnego (pokrzywdzony, nie prokurator, sporządza akt oskarżenia, podaje dane osoby oskarżonej i szczegóły zdarzenia).

Musi mieć dowody, np. zeznania świadków, listy, SMS-y itp. Pokrzywdzony uiszcza opłatę 300 zł (tzw. zryczałtowana równowartość wydatków w postępowaniu prywatnoskargowym). Jeśli okaże się, że zarzuty stawiane domniemanej ofierze pomówienia były prawdziwe, nie ma przestępstwa, a więc i kary.

W razie potwierdzenia zarzutów zniesławiającemu grozi kara grzywny, ograniczenia, lub pozbawienia wolności (do roku). Wyrok skazujący może także zostać upubliczniony na wniosek pokrzywdzonego. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Osoba zniesławiona może też dochodzić sprawiedliwości w sądzie cywilnym (zamiast w karnym albo oprócz tego). Należy wnieść pozew o ochronę dóbr osobistych, do których zalicza się m.in. dobre imię, godność, cześć.

Można zażądać od zniesławiającego nie tylko zaprzestania dalszego naruszania dóbr osobistych, ale także złożenia stosownego oświadczenia o swoich wypowiedziach (zamieszczenie ogłoszenia o takiej treści może być przydatne np. w pracy) i zadośćuczynienia. Przy składaniu pisma w sądzie wnosimy stałą opłatę sądową: 600 zł (w razie wygranej uzyskamy jej zwrot).

Wolność słowa nie oznacza, że można bezkarnie wygłaszać nieprawdziwe i krzywdzące opinie o innych osobach

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również