Jak upoważnić kogoś do załatwiania spraw urzędowych?

Pani Ewa chciałaby upoważnić siostrzenicę do reprezentowania jej, m.in. wobec różnych urzędów czy instytucji.

– Jak to zrobić? – zapytała. – Najpierw powinna pani zastanowić się, jaki zakres spraw chce jej pani powierzyć. Pełnomocnik (siostrzenica) będzie bowiem działał w pani imieniu i na pani rzecz tylko wobec wskazanych instytucji – w zakresie udzielonego jej upoważnienia.

Reklama

– Kto może być moim pełnomocnikiem? Czy musi być to ktoś z rodziny? – Nie. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, czyli każda dorosła osoba. Pełnomocnictwa może pani udzielić członkowi rodziny lub osobie obcej, którą darzy pani zaufaniem.

Gdyby jednak potrzebowała pani, by ktoś reprezentował panią przed sądem, musiałby to być adwokat (radca prawny) lub członek najbliższej rodziny (np. mąż, syn lub córka). – Mogę siostrzenicę upoważnić do jednej czynności?

– Może pani upoważnić ją do załatwienia jednej sprawy lub wielu. Do załatwiania bieżących spraw właściwe będzie pełnomocnictwo ogólne, do innych – tzw. pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. – A co z urzędami, bankami?

– Pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych może być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. Czasami zdarza się konieczność poświadczenia podpisu. Wymagają tego np. ubezpieczalnie, banki i niektóre urzędy. Warto sprawdzić, czy będzie to konieczne. Do kontaktów z pocztą wystarczy pełnomocnictwo na piśmie.

Można skorzystać ze specjalnego pełnomocnictwa pocztowego. Musi pani je wypełnić na poczcie lub w obecności listonosza. – Mogę je odwołać? – Tak, w każdej chwili. Nie musi pani tego uzasadniać. Musi pani jednak powiadomić o tym pełnomocnika.

art. 98–109 Kodeksu cywilnego

Upoważnienie – na piśmie!

W pełnomocnictwie podaj dane swoje oraz pełno mocnika: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL i dow. osob., pokrewieństwo, datę.

Określ, gdzie i jak może cię reprezentować. Pod pisz. Do niektórych spraw pełnomocnictwo musi być np. w formie aktu notarial nego (sprzedaż mieszkania).

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również