Jak załatwiać formalności za starszą osobę

Kiedy nasi rodzice zaczynają mieć kłopoty ze zrozumieniem urzędowego języka albo z dotarciem do urzędu czy banku, zaczynamy załatwiać większość spraw w ich imieniu. Jeśli staje się to regułą, warto zostać ich pełnomocnikiem. To ułatwi przejście przez wiele formalności!

Reklama

Kiedy napiszecie je w domu

● Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do reprezentowania rodziców w sprawach, które nie przekraczają „zwykłego zarządu”, czyli codziennych, bieżących. Np. jako pełnomocnik mamy bez problemu podpiszesz w jej imieniu dokumenty z ZUS -u, możesz odbierać jej rentę, złożyć wniosek w urzędzie gminy albo odwołać się od decyzji różnych instytucji.

● Ważne jest tylko pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Ustne nie ma mocy prawnej. Może być napisane odręcznie lub wydrukowane, w każdym przypadku rodzic musi je własnoręcznie podpisać. Stworzycie je z łatwością według poniższego wzoru.

● Gdy pełnomocnictwo dotyczy wykonania w imieniu mocodawcy konkretnej czynności, np. sprzedaży samochodu czy działki, spisujemy pełnomocnictwo szczególne. Ono również wymaga formy pisemnej. Wystarczy w nagłówku napisać „szczególne” zamiast „ogólne”, a w treści napisać konkretnie, jakiej sprawy dotyczy (np. sprzedaży samochodu).

Kiedy trzeba umówić się do notariusza

● Jeśli czynność prawna wymaga formy aktu notarialnego, pełnomocnictwo do jej wykonania również musi być spisane w tej formie! Przykład: mama chce, byś w jej imieniu sprzedała działkę. Może udzielić ci pełnomocnictwa tylko w obecności notariusza – w formie aktu notarialnego.

● Opłaty u notariusza są stałe: 30 zł – pełnomocnictwo do wykonania jednej czynności prawnej, 100 zł – do kilku czynności.

Pełnomocnictwo ogólne - wzór

Ja, niżej podpisana, Krystyna Jaworska, zamieszkała w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Zakątnej 7, legitymująca się dowodem osobistym numer ABC345678, udzielam córce, Barbarze Mysiej (zamieszkałej w Skarżysku- -Kamiennej przy ul. Zakątnej 8, dowód osobisty nr AYZ567812)* pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i bankami oraz do składania wszelkich oświadczeń i wniosków, a także do reprezentowania mnie przed sądami. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. Pełnomocnictwo niniejsze nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Skarżysko-Kamienna,* 27.02.2017 r.

* w miejscach zaznaczonych gwiazdką wpisz prawdziwe dane

Notariusz przyjedzie do domu

W wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy stan zdrowia chorego uniemożliwia dowiezienie go do kancelarii, notariusz może świadczyć usługi również w domu klienta lub w szpitalu.

✔ Akty notarialne, które wówczas powstaną są ważne, tak jak te sporządzone w kancelarii!

✔ Można w ten sposób np. sporządzić pełnomocnictwo, upoważniające do sprzedaży nieruchomości, należącej do chorego.

Uwaga! Usługi notariusza wykonywane poza kancelarią są dodatkowo płatne: ● 61,50 zł za każdą godzinę poza kancelarią (między 8.00 a 20.00, od pon. do pt.). ● 123 zł za godzinę pracy poza kancelarią (po godz. 20.00 i w dni wolne od pracy).

Gdy pełnomocnictwo nie wystarczy

● Jeśli osoba chora, np. na Alzheimera, nie jest w stanie zadbać o swoje potrzeby życiowe, sprawy majątkowe itp., rodzina może wystąpić do sądu okręgowego o jej ubezwłasnowolnienie.

● Dla takiej osoby sąd musi ustanowić opiekuna prawnego. Zwykle zostaje nim małżonek lub dzieci osoby ubezwłasnowolnionej.

● Taki opiekun ma prawo do dokonywania wszystkich czynności prawnych w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej. Jednak sąd rodzinny sprawuje nad nim nadzór. Co najmniej raz w roku musi on składać sprawozdanie z opieki, przedstawiać rachunki, a w wielu sprawach występować o zgodę sądu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

100 rad

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej