Odszkodowanie za błędy medyczne

Czasem podejmowane złe leczenie czy diagnoza postawiona przez lekarza doprowadza do postępów choroby lub śmierci pacjenta. Nic nie zwróci nam zdrowia i bliskich, ale możemy liczyć na rekompensatę.

Zdjęcie

Lekarz popełnił błąd? Walcz o odszkodowanie /123/RF PICSEL
Lekarz popełnił błąd? Walcz o odszkodowanie
/123/RF PICSEL

Roszczeń finansowych z tytułu zdarzeń medycznych mogą dochodzić poszkodowani pacjenci, ich przedstawiciele oraz spadkobiercy (jeśli doszło do śmierci pacjenta). Taki błąd musiał się jednak wydarzyć wyłącznie w szpitalu, po 1 stycznia 2012 roku.

Procedura

Najpierw musisz złożyć wniosek o ustalenie, czy Twój przypadek kwalifikuje się do odszkodowania – do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, mieszczącej się w urzędzie wojewódzkim. Komisja zbada, czy faktycznie padłaś ofiarą błędu medycznego i wyda na ten temat orzeczenie wraz z uzasadnieniem.

Reklama

Jeśli przyzna Ci rację, ubezpieczyciel szpitala albo wypłaci kwotę, o którą wnioskujesz, albo w ciągu 30 dni przedstawi własną propozycję odszkodowania. Masz wtedy 7 dni, żeby ją przyjąć lub odrzucić.

Przystanie na warunki ubezpieczyciela zamyka Ci drogę do dochodzenia wszelkich dodatkowych roszczeń z tytułu danego błędu medycznego. Odrzucenie tej propozycji oznacza dochodzenie przez Ciebie odszkodowania na drodze sądowej.

Terminy i opłaty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego możesz złożyć w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziałaś się o chorobie wynikającej z błędu lekarza, nie później jednak niż 3 lata od daty samego zdarzenia.

Jeśli jesteś spadkobiercą pacjenta, możesz rozpocząć procedurę po zakończeniu postępowania spadkowego. Złożenie wniosku wiąże się z wniesieniem opłaty 200 zł (na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego) na poczet postępowania przed komisją. Ta opłata zostanie Ci zwrócona, jeśli komisja orzeknie, że miałaś rację.

Każda ze stron (pacjent, szpital, ubezpieczyciel) ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek

Jego wzór znajdziesz na stronach urzędu wojewódzkiego. Trzeba w nim zawrzeć dane pacjenta i podmiotu leczniczego (szpitala), opis błędu medycznego, do którego miało dojść, oraz opis wynikającej z tego zdarzenia szkody majątkowej (np. utrata pracy i zarobków w związku z błędem medycznym) lub niemajątkowej (np. cierpienie fizyczne lub psychiczne).

Należy też zaproponować kwotę odszkodowania, która Cię usatysfakcjonuje. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, nie może to być więcej niż 100 tys. zł.

Jeśli doszło do śmierci pacjenta, jako spadkobierca możesz zaproponować maksymalnie 300 tys. zł.

Dołącz również dowody potwierdzające Twoje roszczenia – wyniki badań, opinie lekarzy itp. oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty na rzecz urzędu. Jako spadkobierca dodatkowo załączasz: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, jeśli tacy istnieją.

Zdarzenie medyczne to zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć, będące następstwem:

– diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, które rozwinęło chorobę,

– leczenia, w tym zabiegu operacyjnego,

– zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

DOROTA CZERWIŃSKA

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tele Tydzień
Więcej na temat:

Zobacz również