Prawa pracownicze kobiet w ciąży

Przyszłe mamy mają w pracy specjalny status – są pod szczególną ochroną. Według przepisów nie można ich zwolnić – dotyczy to każdej umowy o pracę z wyjątkiem umów na okres próbny krótszy niż miesiąc.

Reklama

Co więcej, jeśli kobieta, która została zwolniona, później zorientuje się, że jest w ciąży (i była w niej w momencie otrzymania wypowiedzenia), powinna zostać przywrócona do pracy (a jeśli pracodawca nie zrobi tego, można wystąpić w tej sprawie do sądu).

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę także w czasie urlopu macierzyńskiego. Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

Jeśli kobieta pracuje na podstawie umowy na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu. Pracownica, która jest w ciąży, nie może wykonywać prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych. Wymienione są one w wykazie prac wzbronionych dla kobiet – to załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 roku (Dz.U. z 1996 r., nr 114, poz. 545).

Przyszłe mamy nie mogą m.in.:

Wykonywać prac związanych z dźwiganiem. Przy pracy stałej maksymalna waga dźwiganej rzeczy nie może przekroczyć 3 kg, a przy dorywczej – 5 kg.

Pracować w pozycji wymuszonej i stojącej (łącznie ponad 3 godziny podczas jednej zmiany roboczej) oraz w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie produkcyjnej).

Pracować w hałasie, który przekracza 65 decybeli (to natężenie dźwięku, jaki wydaje np. typowy odkurzacz).

Pracować w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C.

Ograniczony jest także – do 4 godzin dziennie – czas pracy przed monitorem komputera. Kobieta w ciąży nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej – nawet jeśli wyrazi na to zgodę. Nie można jej też wysyłać w delegacje.

Jeśli pracownica dotychczas była zatrudniona na stanowisku, które wiąże się z pracą szkodliwą dla zdrowia, pracodawca musi przenieść ją na inne stanowisko, przy czym nie może się to wiązać z obniżeniem wynagrodzenia. Gdyby kobieta została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje prawo do dotychczasowej pensji.

Gdy przyszła mama jest na zwolnieniu lekarskim, zasiłek chorobowy jest równy całej pensji. Pracodawca ma obowiązek zwolnić ją z pracy na badania zlecone przez lekarza, jeśli nie może ona przeprowadzić ich poza godzinami pracy.

Co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Można się o nią starać przez 12 miesięcy od dnia, w którym dziecko przyszło na świat.

Wynosi ono 1000 zł i przyznawane jest, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł (netto).

Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.

Warunkiem otrzymania tej zapomogi jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o objęciu matki opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu (wydaje je lekarz lub położna);

Wniosek o przyznanie becikowego składamy w urzędzie gminy (miasta) lub w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in.: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie, dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają wysokość dochodów rodziny za poprzedzający rok.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej