Przepisy dotyczące pochówku

Wyjaśniamy, kto ma prawo do grobu, jak wygląda kwestia opłat na cmentarzu oraz kto otrzyma zasiłek pogrzebowy.

O opłatach, które powinny być wnoszone co 20 lat mówią przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. Opłaty za utrzymanie miejsca na cmentarzu, tzw. pokładne, dotyczą grobów pojedynczych murowanych oraz grobów ziemnych. Czyli takich, które są wykopane w ziemi i w których trumna jest nią przysypana.

❱Opłatę wnosimy w całości – nie można zapłacić np. za 10 lat.

Reklama

Pobiera je administracja cmentarza. Oprócz samej opłaty, która powinna być uiszczona nie później niż 20 lat od ostatniego pochówku, ważne jest też złożenie specjalnego zastrzeżenia. Mówi ono o tym, że grób przez kolejnych 20 lat nie może być wykorzystany przez osoby trzecie, czyli nie zostanie pochowany w nim nikt obcy.

❱Mówiąc wprost – zarząd cmentarza nie będzie mógł nim dysponować.

Rodzinne groby murowane, zarówno tradycyjne, jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie. Według wyroku Sądu Najwyższego z 17 lutego 2016 r. (sygn. III CSK 84/15) przysługujące osobie bliskiej prawo do grobu nie wygasa wskutek nieuiszczenia opłat za grób ziemny. Ani też w sytuacji, gdy inna osoba uzyskała zgodę zarządu cmentarza na pochowanie w wolnym miejscu innego zmarłego.

Prawo do grobu (niezależnie od tego jaki jest jego rodzaj) jest prawem niezbywalnym i nie podlega ogólnym zasadom dziedziczenia. Zyskuje je osoba, która nabyła miejsce na cmentarzu, podpisując z jego zarządcą umowę.

To ona zostaje dysponentem grobu – podejmuje np. decyzję dotyczącą postawienia nagrobka czy też wyraża zgodę na pochówek. Po śmierci dysponenta prawo do grobu przysługuje wspólnie jego najbliższym krewnym: małżonkowi, zstępnym (dzieciom, wnukom), wstępnym (rodzicom, dziadkom), krewnym w linii bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, kuzynom), powinowatym w linii prostej pierwszego stopnia (np. teściom).

Co bardzo ważne, nie można zostać dysponentem grobu tylko dlatego, że wnieśliśmy opłatę i zastrzeżenie, o którym była mowa wcześniej. Prawo decyzji czy i kto powinien być w grobie pochowany pozostaje wspólne dla osób bliskich zmarłego.

Warto wiedzieć, że jeśli w danej gminie nie ma cmentarza komunalnego, zarządcy cmentarza wyznaniowego mają obowiązek umożliwić pochowanie osoby niewierzącej lub innego wyznania.

Zasiłek pogrzebowy

1. Wypłacany przez ZUS zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. Kwotę tę otrzyma ta osoba z rodziny zmarłego, która poniosła koszty pogrzebu (niezależnie od tego, ile one wynosiły). Osoby zaliczane do rodziny to według przepisów m.in.:

■ małżonek (wdowa i wdowiec),

■ rodzice (w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające),

■ dzieci (m.in. dzieci własne, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione),

■ rodzeństwo,

■ dziadkowie,

■ wnuki.

2. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa osoba spoza wymienionych powyżej członków rodziny, np. przyjaciel, również może otrzymać zasiłek pogrzebowy.

Z tym, że dostanie jedynie zwrot udokumentowanych wydatków – nie więcej niż 4 tys. zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej