Wpadłaś w długi? Jak bronić się przed komornikiem i windykatorem

Rząd pracuje nad zmianami w przepisach, które mają pomóc dłużnikom wyplątać się z kłopotów. Właśnie wchodzą w życie niektóre z nich. Przy okazji przypominamy, jakie prawa mają egzekutorzy, a czego robić im nie wolno.

Reklama

Komornik posiada uprawnienia do zajęcia twoich kont bankowych, wynagrodzenia, ruchomości (np. auta, mebli, sprzętu rtv, agd), a nawet i nieruchomości, czyli działki, mieszkania lub domu.

Co z pensją, rentą i emeryturą?

Komornik nie może zająć całej pensji, renty czy emerytury. Jeśli masz umowę o pracę, może zająć:

•75 procent pensji, ale tylko w razie egzekucji alimentów

•50 procent wynagrodzenia ­ w przypadku innych należności (np. pożyczek, rachunków).

Ale uwaga! Komornik musi zostawić co najmniej minimalne wynagrodzenie (1850 zł brutto, czyli 1335,69 zł netto).

Jeśli pobierasz rentę lub emeryturę, może zająć:

•25 proc. renty lub emerytury, niezależnie od tego, ile wynosi

•do 60 proc., jeśli dług idzie na poczet alimentów.

Ale uwaga! Komornik musi zostawić co najmniej połowę minimalnej renty lub emerytury, obecnie wynosi ona 882,56 zł, oznacza to, że 441,28 zł (50 procent z 882,56 zł) jest wolne od egzekucji i potrąceń.

Komornik nie może zająć ani alimentów ani zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych.

W przypadku umowy zlecenia lub o dzieło komornik z reguły zajmuje całość wynagrodzenia.

Ale uwaga! Gdy umowa zlecenie czy o dzieło jest jedynym źródłem utrzymania (otrzymywanym cyklicznie, np. co miesiąc), to obowiązują te same limity jak z tytułu umowy o pracę.

Jak się bronić przed komornikiem?

Możesz złożyć skargę na komornika (masz na to 7 dni od dokonania czynności komornika). Co np. można zaskarżyć?­

•Gdy komornik naliczył zbyt wysokie koszty egzekucji (niezgodne z przepisami);

•gdy nie umorzył postępowania, chociaż egzekucja została skierowana do niewłaściwej osoby (np. pomylił osobę dłużnika);

•gdy potrącił z wynagrodzenia kwotę, a wynagrodzenie było minimalne, tym samym wolne od potrąceń.

Jeśli masz zastrzeżenia co do zachowania komornika (np. szykany, groźby), zgłoś to do przewodniczącego rady izby komorniczej, do której należy dany komornik.

Pismo, które nie ma mocy

Dostałaś od firmy windykacyjnej pismo o treści: „Wzywamy do podania numeru rachunku bankowego, co przyspieszy egzekucję i pozwoli zakończyć sprawę”, ale bez dołączonego prawomocnego wyroku sądu i informacji o wszczętym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym? Nie musisz na nie reagować!

Firmie działającej na rzecz wierzyciela wolno takie pisma rozsyłać, ale nie wolno jej stwarzać pozorów, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem, aby firma dowiedziała się, jaki posiadamy majątek, jest wystąpienie z pozwem do sądu.

Zmiany w przepisach mają sprawić, że komornik nie będzie mógł zajmować ruchomości należących do osób trzecich (o ile te przedstawią dowody, że są ich właścicielami).

Będzie musiał natomiast obowiązkowo wręczyć dłużnikowi blankiet formularza skargi. Zajęcia komornicze mają być nagrywane, a egzekucji nie będą mogli prowadzić asesorzy komorniczy. Prace nad tymi regulacjami trwają...

Natomiast już teraz, bo od 8 września 2016 r. zmieniają się niektóre przepisy dotyczące prowadzenia egzekucji. Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego z rachunku bankowego będzie ustalana miesięcznie.

Do końca 2016 r. wynosi 1387,50 zł (75 proc. z 1850 zł płacy minimalnej).

Pamiętaj, że nawet jeśli wpadłaś w pętlę zadłużenia, zawsze możesz dojść do porozumienia z wierzycielem. Negocjuj rozłożenie długu na raty z wynajętym przez niego windykatorem.

Mo żesz też poprosić wierzyciela, aby złożył wniosek do komornika o zawieszenie lub umorzenie egzekucji w zamian za zawarcie ugody. Spłacisz dług bezpośrednio wierzycielowi, bez dodatkowych kosztów.

Czego nie może robić windykator?

Pamiętaj, że windykator i firma windykacyjna to nie policja, sąd ani komornik. Nie może za- brać majątku (tak jak to czyni komornik) ani żądać jego ujawnienia. Nie ma prawa również wchodzić do twojego domu (chyba, że zostanie przez ciebie wpuszczony) oraz nachodzić cię w pracy. Niedopuszczalne jest straszenie policją, pro kuratorem czy więzieniem.

Nie wolno windykatorowi su gerować, że jesteś przestępcą. Rolą windykatora jest doprowadzenie do ugody wie rzyciela z dłużnikiem i np. rozłożenie długu na raty, a także ustalenie terminu ich spłat.

Windykator może podejmować kontakt z dłużnikiem, ale wyłącznie w gra- nicach prawa, czyli np. listownie, telefonicznie czy podczas niewymuszonej wizyty domowej. Jeśli nie uda się porozumieć, wtedy windykator może skierować sprawę do sądu, a gdy otrzyma tytuł wykonawczy – przekazać go komornikowi.

Gdy łamane są twoje prawa

Jeśli osoba lub firma zatrudniona przez wierzyciela do ściągnięcia należności zaczyna straszyć, obrażać, wyzywać, nachodzić czy zajmować mienie, zacznij się bronić:

•zawiadom policję

•złóż zażalenie w firmie windykacyjnej

•żądaj, by cała korespondencja odbywała się na piśmie, a nie telefonicznie

•zgłoś sprawę do UOKiK-u

•jawnie nagrywaj wszelkie rozmowy między tobą a windykatorem.

Składamy skargę: wskazówki prawnika

Od września 2016 r. będzie nowy tryb wnoszenia skargi. Obecnie skargę składa się do sądu rejonowego, a zgodnie z nowym przepisami skarga będzie wnoszona bezpośrednio do komornika, który sam albo ją przekaże do sądu albo ją uwzględni.

Każda skarga powinna zawierać ważne dane. Pamiętaj zatem o tym, by:

•określić dłużnika i wierzyciela (imiona, nazwiska, ew. nazwa firmy) oraz podać ich adresy;

•dokładne opisać zaskarżoną czynność;

•uzasadnić swoje stanowisko, załączając dowody na poparcie swych argumentów;

•wskazać sygnaturę akt sprawy komorniczej;

•złożyć pod skargą odręczny podpis;

•dołączyć stosowną liczbę odpisów skargi (dla wszystkich występujących w sprawie stron, czyli wierzyciela, dłużnika i komornika);

•dołączyć dowód uiszczenia opłaty, ponieważ wniesienie skargi kosztuje 100 zł (gdy jednak nie stać cię na to, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od tej opłaty i załączyć go do skargi);

•wymienić załączniki dołączone do skargi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej