Wypis ze szpitala

Szpital może wypisać pacjenta, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w tej placówce.

A także na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Jest to również moż liwe, gdy pacjent rażąco naru sza porządek lub udzielanie świadczeń zdrowotnych. A nie ma obaw, że zaprzestanie leczenia może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia oraz życia lub zdrowia innych osób.

Reklama

art. 29 ust. z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej