Za jakie szkody i wybryki dzieci odpowiadają rodzice

Dzieci trzeba pilnować i dla ich bezpieczeństwa, i dla ustrzeżenia się przed szkodami, które mogą wyrządzić. Odpowiedzialność rodziców, opiekunów i wychowawców za takie czyny jest ściśle określona.

Reklama

Tekst: Marta Jaworska

Jeżeli twoje dziecko zniszczy coś, co należy do drugiej osoby, nie pozostaje ci nic innego, jak porozumieć się z poszkodowanym i ustalić kwotę, która zrekompensuje mu szkodę.

Gdy dzieci są pod opieką rodziców,

oni płacą za szkody materialne wyrządzone przez pociechę, np. za: wybicie szyby w cudzym mieszkaniu lub samochodzie, uszkodzenia karoserii auta itp. Może się zdarzyć też, że dziecko np. podczas zabawy na podwórku złamie ko ledze rękę. Wówczas rodzice muszą – na żądanie rodziców poszkodowanego dziecka – pokryć koszty jego leczenia i ewentualnej rehabilitacji.

Uwaga! Rodzice poszkodowanego mogą domagać się zadośćuczynienia w sądzie. Podstawa prawna: art. 426, 427, 444 oraz 445 kodeksu cywilnego.

Gdy dzieci są pod nadzorem nauczycieli,

oni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone w tym czasie przez uczniów. Jeśli więc twoje dziecko podczas pobytu w szkole lub przedszkolu np. zniszczy jakąś zabawkę, ławkę, pomoc naukową – odpowiedzialność ponoszą osoby, które sprawowały nadzór. Żądanie od rodziców rekompensaty nie ma podstawy prawnej.

Pamiętaj! Obowiązkiem szkoły jest też zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, także w przerwach, na boisku. Jeśli więc na terenie placówki stanie się dziecku krzywda (np. złamanie, pobicie przez inne dziecko) można ubiegać się nie tylko o odszkodowanie z ubezpieczenia, ale też o świadczenia od szkoły (tj. od organu, który ją prowadzi, np. od gminy).

Od wieku dziecka zależy rodzaj kary!

Dzieci do 17 lat nie odpowiadają karnie, ale stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o po- stępowaniu w sprawach nieletnich.

1. Kradzież. Gdy dziecko w tym wieku coś ukradnie, sprawa może trafić do sądu rodzinnego. W postępowaniu wyjaśniającym sąd wysłucha: nieletniego, rodzica i w miarę potrzeby inne osoby. Sąd zwykle zobowiąże rodzica do naprawienia szkody, a dziecku przydzieli kuratora albo skieruje je np. na warsztaty wychowawcze.

2. Fałszywy alarm. Gdy dziecko go wywoła (np. w szkole), sąd nakaże rodzicom pokrycie kosztów działań podjętych na miejscu zdarzenia. Dziecko zaś może skierować np. do wykonywania prac społecznych. Wyjątek! Dziecko, które ukończyło 15 lat, ponosi odpowiedzialność karną jak dorosły za udział w rozboju (np. kra- dzież z pobiciem). Za takie czyny może trafić do więzienia nawet na kilka lat. Art. 7 kodeksu karnego i art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Gdy dzieci są na zorganizowanym wyjeździe,

to za ich bezpieczeństwo odpowiadają zatrudnione do opieki osoby. Opiekunowie i organizatorzy odpowiadają także za szkody wyrządzone przez dzieci. Natomiast rodzice nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za szkody, bo przecież na zimowisku czy wycieczce nie sprawują osobistej opieki nad swoimi dziećmi.

To niezgodne z prawem! Organizatorzy kolonii czy obozów często wymagają od rodziców podpisywania zgody na przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko na wyjeździe. Jednak takie działanie jest sprzeczne z przepisami i nie może stanowić podstawy dochodzenia wobec rodziców jakichkolwiek roszczeń.

Marcin Nagórek radca prawny

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również