Zasiłki oraz świadczenia dla seniorów

Osoby starsze często potrzebują wsparcia, zwłaszcza bliskich. Ale gdy rodzina jest daleko lub są samotni, należy się pomoc od państwa. Co konkretnie?

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Zapytaliśmy eksperta, na jaką pomoc materialną mogą liczyć.

1. Z opieki społecznej

Reklama

Czy wysokość dochodu jest najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by uzyskać zasiłki z ośrodka pomocy społecznej? Dochód jest bardzo ważnym kryterium, bo pomoc od państwa jest przyznawana osobom, które żyją najskromniej.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają ci, których miesięczny dochód nie przekracza 456 zł netto (na jednego członka rodziny) lub 542 zł netto, jeśli osoba starająca się o zasiłek jest samotna. Brany jest pod uwagę też wiek takiej osoby i to, czy jest zdolna do pracy, czy nie, bo np. ciężko choruje.

Jakie zasiłki mogą dostać seniorzy? Są 3 rodzaje zasiłków przyznawanych przez tzw. MOPS-y i GOPS-y (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej): stały, okresowy i celowy.

Zasiłek stały (maksymalnie 529 zł miesięcznie, minimalnie 30 zł) otrzymają tylko osoby stale niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłek okresowy (maks. 418 zł miesięcznie, min. 20 zł) jest przyznawany, gdy trudna sytuacja danej osoby jest przejściowa.

Zasiłek celowy można dostać na pokrycie określonych wydatków, np. na opał, ciepłą odzież.

Jest też specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnych wypadkach (np. po zalaniu mieszkania). Zasiłki celowe można dostać niezależnie od tego, czy otrzymuje się np. zasiłek stały i okresowy. Jak osoba starsza, chora ma powiadomić ośrodek, że jest w potrzebie? Jeśli nie jest w stanie sama iść do ośrodka, może przekazać swą prośbę telefonicznie, a nawet przez inną osobę, np. sąsiadkę. Pracownik ośrodka odwiedzi taką osobę i ustali, czy faktycznie jej sytuacja jest na tyle trudna, że należy się pomoc. Spisze też protokół. Konieczne będą dokumenty: dowód osobisty i zaświadczenie o dochodzie, np. rencie z ostatniego miesiąca. Zostanie sporządzony wniosek o zasiłek.

2. Zabiegi, zakupy

Jeśli osoba starsza jest niepełnosprawna, czy uzyska pomoc medyczną w domu, np. rehabilitację? Jest to możliwe, ale po pierwsze: zabiegi rehabilitacyjne czy udzielane przez pielęgniarkę muszą być zlecone przez lekarza. Po drugie: specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być np. częściowo odpłatne. Warunki odpłatności i ewentualnych zwolnień z opłaty ustala samodzielnie rada gminy w uchwale. Dlatego w każdej gminie może to wyglądać inaczej.

Informacji udzieli ośrodek pomocy społecznej.

Czy osoba, która mieszka sama i nie radzi sobie w codziennym życiu, może liczyć na pomoc opiekunki społecznej? Tak, tylko musi złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie usług opiekuńczych. Polegają one na pomocy w codziennych czynnościach, zakupach, sprzątaniu, gotowaniu. Bezpłatnie przysługują te usługi osobom starszym, schorowanym i mającym dochód nie wyższy niż 542 zł netto miesięcznie.

Jeśli dochód jest wyższy, to usługi te mogą być przyznane za częściową lub całkowitą odpłatnością. Pełny koszt jednej godziny takiej usługi wynosi powyżej 10 zł.

3. Dodatki z ZUS

Czy seniorzy dostają też, w związku z wiekiem, zasiłki z ZUS-u? Tak, osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują z ZUS dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty. Jest on przyznawany tym osobom automatycznie, gdy ukończą 75 lat, czyli nie trzeba składać wniosku.

Ale uwaga! Dodatek pielęgnacyjny może pobierać też osoba młodsza, tylko pod warunkiem, że posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 206,76 zł brutto (waloryzacja dodatku nastąpi 1 marca 2015 r. wraz z podwyżkami rent i emerytur).

Ale ZUS wypłaca też inne dodatki do rent i emerytur... Tak, ale nie są one uzależnione od wieku świadczeniobiorcy. Są to np. dodatki: kombatancki, za tajne nauczanie, dla deportowanych do pracy przymusowej, oraz ekwiwalenty z racji wykonywanego zawodu – dla byłych górników i kolejarzy. Więcej informacji o zasiłkach: na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl O dodatkach z ZUS: na stronie www.zus.pl

Rozmawiała: Marta Jaworska

Konsultacja: Anna Mielcuch prawnik, ekspert spraw społecznych

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również