Zmiany w zasadach sprzedaży ziemi rolnej

Zamierzasz kupić lub sprzedać działkę rolną? Zrób to jak najszybciej, bo od 30 kwietnia 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące kształtowania ustroju rolnego. Mają zapobiegać wykupywaniu ziemi przez cudzoziemców i osoby niebędące rolnikami.

Tylko rolnik indywidualny będzie mógł nabyć ziemię

Według przepisów jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, która od pięciu lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną. Jeśli do tego rolnik posiada przynajmniej 20 hektarów, to dochód z działalności rolniczej musi stanowić przynajmniej co czwartą zarobioną przez niego złotówkę.

Co więcej, rolnik, który kupi ziemię, musi się zobowiązać, że będzie ją uprawiał przez 10 lat. W tym czasie nie będzie mógł jej wydzierżawić ani sprzedać. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd. Poza tym co najmniej przez pięć lat rolnik musi mieszkać na terenie gminy, w której ziemia się znajduje.

Reklama

Gdyby te warunki nie zostały spełnione, grunt będzie – za zapłatą – przejęty przez Skarb Państwa. Powyższe ograniczenia, czyli m.in. wymóg bycia rolnikiem indywidualnym, nie dotyczą nabycia ziemi rolnej przez osobę bliską zbywcy (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione). Dotyczy to dziedziczenia oraz nabycia gruntu w wyniku orzeczenia sądu.

Osoba, która odziedziczy ziemię, nie będzie zobowiązana do prowadzenia na niej gospodarki rolnej przez 10 lat

Ograniczona zostanie sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa. Przez najbliższych pięć lat działki o powierzchni większej niż 2 ha można będzie jedynie wydzierżawić od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zakaz nie będzie więc obowiązywał wobec mniejszych parceli oraz tych, dla których np. wydano warunki zabudowy czy uchwalono plan miejscowy zakładający wykorzystanie inne niż rolnicze. Domy na działkach rolnych o powierzchni do 0,5 ha nie będą objęte rygorystycznymi przepisami dotyczącymi obrotu gruntami rolnymi.

Obrót gruntami będzie trudniejszy

Prywatne lasy. Według nowych przepisów państwo, reprezentowane przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych, zyska prawo pierwokupu przeznaczonych do sprzedaży prywatnych lasów – po cenie ustalonej z prywatnym nabywcą. Sprzedający i kupujący będą musieli najpierw zawrzeć umowę warunkową i zgłosić ją do nadleśnictwa.

Nadleśnictwo będzie mieć miesiąc na podjęcie decyzji, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Co więcej, jeśli nadleśniczy stwierdzi, że cena jest dużo wyższa od wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, może wystąpić do sądu o ustalenie ceny.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Dobry Tydzień

Zobacz również

  • Prowadzę niewielką firmę. Opłacam pracownikom kurs angielskiego, bo znajomość języka obcego jest niezbędna w naszej działalności. Czy w takim przypadku wydatki z tym związane mogę zaliczyć do... więcej