Zwolnienie z kosztów sądowych

Syn się rozwodzi. Prosił sąd o zwolnienie z kosztów, ale dostał odmowę, bo jego ojciec ma pewne oszczędności. Jakim prawem sąd patrzy na finanse osoby, która nie jest stroną w sprawie? Czy syn może się odwołać? – pyta Urszula z Krakowa.

Strona, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, może ubiegać się o zwolnienie z nich. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania (można go otrzymać w sądzie lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Taki wniosek jest wolny od odpłat.

Opisując stan rodzinny, wnioskodawca podaje dane osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Chodzi o małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych, powinowatych (np. teść, teściowa, szwagier, szwagierka – powinowactwo nie ustaje po rozwodzie czy śmierci małżonka).

Reklama

Co istotne, w oświadczeniu trzeba podać nie tylko swoje, ale także ich dochody i źródła utrzymania. Sąd, rozpatrując wniosek, dokonuje analizy tych informacji. Patrzy też na to, jakie są stałe wydatki wnioskodawcy, np. kredyt, opłaty za mieszkanie, dojazdy do pracy. Wszystkie te wydatki powinny zostać podparte dowodami.

Oznacza to, że do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenia przelewów, rachunki, paragony czy faktury. Informacje w oświadczeniu muszą być prawdziwe. Za podanie nieprawdy lub zatajenie informacji grozi grzywna.

Jeśli Pani syn pozostaje we wspólnym gospodarstwie z ojcem, sąd, decydując o oddaleniu wniosku, miał prawo wziąć pod uwagę stan posiadania ojca.

Na postanowienie odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie. Trzeba je wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia, do sądu, który postanowienie wydał. Sąd albo zażalenie uwzględni, albo przekaże wraz z aktami sprawy sądowi drugiej instancji do rozpoznania.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej