Kto może rozpoznać chorobę zawodową?

Razem z mężem pracujemy w tej samej firmie przy produkcji związanej z chemią. Oboje mamy podobne kłopoty ze zdrowiem. Dlatego sądzimy, że to może być choroba zawodowa. Kto ją stwierdza? Mirosława z Małopolski

« Proszę zgłosić się do lekarza albo złożyć zawiadomienie do państwowego inspektora sanitarnego lub okręgowego inspektora pracy. Zawiadomienie może też złożyć Państwa pracodawca. Zarówno lekarz, jak i inspektor, wystawią skierowania na badania do tzw. jednostki orzeczniczej.

Funkcję tę pełnią m.in. poradnie chorób zawodowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Akademii Medycznych.

Reklama

« Gdyby jednak nie stwierdzono choroby zawodowej, można złożyć wniosek o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia (specjalistyczne instytuty badawczo-rozwojowe medycyny pracy).

Należy to zrobić za pośrednictwem placówki, której lekarz wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

Choroba zostanie uznana za zawodową, jeśli znajduje się w wykazie zamieszczonym w Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 869.

Pacjentowi, u któ rego ją stwierdzono, przysługuje:

√ zasiłek chorobowy – na 6 miesięcy (możliwość przedłużenia o 3 miesiące); √ świadczenie rehabilitacyjne – po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, maksymalnie na rok;

√ zasiłek wyrównawczy – jeżeli z powodu uszczerbku na zdrowiu dana osoba straciła na wynagrodzeniu;

√ jednorazowe odszkodowanie – jeśli doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; do 31 marca 2017 r. wynosi 780 zł za każdy procent uszczerbku;

√ renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa) – przyznawana przez ZUS na podstawie opinii lekarza orzecznika, który ocenia niezdolność do pracy, a także jej stopień, celowość przekwalifikowania.

Odmowę przyznania można zaskarżyć do sądu pracy i ZUS. Obecnie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi – 1059,07 zł, a częściowej – 812,10 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również