Po co mi to świadectwo pracy?

Kiedy musisz je otrzymać? Jak się od niego odwołać lub je sprostować. Co powinno zawierać?

Pani Ania zmienia pracę. Nie otrzymała jeszcze świadectwa pracy.

– Do kiedy pracodawca musi je wydać? – zapytała. – Pracodawca powinien wydać świadectwo w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać pani (lub osobie przez panią upoważnionej) świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je na adres podany w aktach osobowych – nie później niż w ciągu 7 dni. Pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa od tego, czy się pani z nim rozliczyła.

Reklama

– Mam w świadectwie naganę, którą otrzymałam kilka lat temu. Czy to zgodne z prawem? – Nie. Jeśli nawet otrzymała pani karę nagany, ulega ona zatarciu (jest traktowana jakby jej nie było) po upływie roku nienagannej pracy. Pracodawca ma obowiązek wówczas usunąć z pani akt osobowych wszystkie informacje na ten temat. Nawet jeśli ten okres jeszcze nie minął, w świadectwie pracy mogą się znaleźć tylko informacje ściśle określone w przepisach.

– Mogę się jakoś odwołać? – Oczywiście. Może pani zażądać od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy. Na złożenie wniosku ma pani 7 dni od jego otrzymania. O jego negatywnym rozpatrzeniu pracodawca powinien zawiadomić panią pisemnie najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni. Jeśli odwołanie uwzględni, powinien w tym czasie wydać pani nowe świadectwo pracy.

– A jeśli nic nie zrobi? – Może pani w ciągu 7 dni wystąpić do sądu pracy. Gdy sąd uzna pani żądania, pracodawca powinien wydać nowe świadectwo – najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Art. 97, 113 Kodeksu pracy; par. 1–7 rozp. min. pracy i polityki społ. z 15.05. 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Świadectwo pracy musi zawierać:

Informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.

Także inne informacje ważne przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezp. społ. (np. wymiar czasu pracy, wykorzystanego urlopu, pracy w warunkach szczególnych, okresach nieskładkowych).

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój szef dostrzega tylko tych, którzy biegną do niego z każdym pomysłem i osiągnięciem. Mojej pracy nie widzi, chociaż często radzę sobie lepiej niż inni. Co zrobić, żeby mnie docenił? Ewelina z... więcej