Pozew do sądu pracy o wypłatę pensji

Nie obawiaj się żądać zaległego wynagrodzenia. Masz do tego prawo zarówno gdy jeszcze jesteś zatrudniona u tego pracodawcy, jak i gdy już odeszłaś z firmy. Złóż pozew do sądu!

o wypłatę pensji

Reklama

Płacenie wynagrodzenia terminowo i w ustalonej wysokości to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dlatego gdy wystąpisz o to do sądu, odzyskasz należną wypłatę. Przykładowy wzór pozwu poniżej.

W pozwie do sądu pracy masz prawo żądać nie tylko zaległej pensji z ustawowymi odsetkami za zwłokę, ale też naprawienia szkody, jaką poniosłaś przez to, że nie zapłacono ci o czasie.

Jeśli np. z tego powodu nie wpłaciłaś w terminie raty kredytu i bank naliczył odsetki karne, żądaj od pracodawcy równowartości tych odsetek.

W sądzie nic nie płacisz (chyba że domagasz się powyżej 50 tys. zł - wtedy opłata wyniesie 5 procent tej kwoty). Art. 481 k.c., art. 300 i art.282 k.p.

Powód: Joanna Kowalska, ul. Kwiatowa 5 m. 11 87–100 Toruń Pozwany: Firma AMINEX Sp. z o.o. ul. Krakowska 400 87–100 Toruń Wartość przedmiotu sporu: 12 000 zł.

Przykładowy pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego pracodawcy:

1. kwoty niewypłaconego wynagrodzenia za grudzień 2012 r. – maj 2013 r. w wysokości 12 000 zł,

2. odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia w wysokości ustawowej:

– od kwoty 2000 zł od 10 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2000 zł od 10 lutego 2013 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2000 zł od 10 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2000 zł od 10 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2000 zł od 10 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

– od kwoty 2000 zł od 10 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty oraz o pokrycie kosztów postępowania przez pozwanego, przeprowadzenie rozprawy w razie mojej nieobecności, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie: począwszy od grudnia 2012 r. pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia za wykonywaną pracę, które – zgodnie z zawartą umową o pracę – wynosi 2000 zł brutto miesięcznie. Termin wypłaty wynagrodzenia został określony przez pracodawcę do 10. dnia następnego miesiąca.

Dowód: umowa o pracę z 1 maja 2012 r. Wypłata wynagrodzenia nie nastąpiła pomimo dwukrotnie kierowanych wezwań o zapłatę. Dowód: wezwanie do zapłaty z 15 marca 2013 r. i wezwanie do zapłaty z 15 maja 2013 r.

Uznając swoje żądanie za w pełni uzasadnione, wnoszę o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia w jego wypłacie.

Załączniki: – powołane w pozwie dowody, – odpis pozwu dla pozwanego.

Podaj dane swoje i pozwanego oraz wartość żądania.

Oprócz swoich danych napisz nazwę i adres firmy. Poniżej wpisz wartość przedmiotu sporu, czyli łączną kwotę, jakiej żądasz od pracodawcy.

Wyjaśnij swoje żądania

Napisz szczegółowo, za jaki okres pracodawca nie wypłacił ci pensji oraz ile łącznie wynoszą zaległości. Domagaj się, by rozprawa odbyła się również pod twoją nieobecność (gdybyś nie mogła się stawić np. z powodu choroby).

Napisz datę złożenia pozwu i nazwę sądu

W prawym górnym rogu kartki podaj najpierw datę napisania pozwu, a poniżej – adres sądu. Pozew o zapłatę składasz do sądu pracy w sądzie rejonowym, odpowiednim dla siedziby pracodawcy.

Uzasadnij pozew

Krótko umotywuj żądania. Napisz, jaką kwotę wyna- grodzenia masz zagwarantowaną w umowie o pracę i domagaj się natychmiastowej wykonalności wyroku.

Wymień dowody i załączniki

W uzasadnieniu wymień też dowody na potwierdzenie swoich żądań. Dokumenty podane jako dowody musisz załączyć do pozwu.

Twój podpis

Na końcu podpisz się. Pozew bez podpisu nie będzie rozpatrzony i sąd cię wezwie do jego uzupełnienia.

Gdy pracodawca jest niewypłacalny W takiej sytuacji należy ubiegać się o zaległe wynagrodzenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Trzeba skontaktować się z odpowiednim wojewódzkim urzędem pracy. Adresy są dostępne na stronie: www.fgsp.gov.pl.

Pozew do sądu pracy o wypłatę zaległych wynagrodzeń można złożyć w ciągu 3 lat, licząc od daty, gdy wynagrodzenie miało być wypłacone.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Moja córka miała wypadek. Czekają ją miesiące pobytu w szpitalu a potem rehabilitacja. Czy w takiej sytuacji pracodawca może ją zwolnić, bo przecież na naprawdę długi czas traci pracownika? Maria... więcej