Świadectwo pracy. Kto i kiedy je wydaje?

Informacje, które muszą znaleźć się na świadectwie, są ściśle określone

Pani Jola rozstaje się z obecną firmą. Potrzebne jest jej jak najszybciej świadectwo pracy.

Reklama

– Kiedy je otrzymam? – zapytała pani Jola. – Pracodawca powinien je wystawić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien przesłać świadectwo za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni. – Czy szef może nie wydać mi świadectwa pracy, np. dopóki nie rozliczę się z firmą? – Nie.

– Jakie informacje powinny znaleźć się w tym świadectwie? – Okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, sposób rozwiązania umowy i inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego, np. wymiar czasu pracy, liczbę dni wykorzystanego urlopu, informację o pracy w warunkach szczególnych, okresach nieskładkowych.

W świadectwie nie uzasadnia się przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Chyba że nastąpiło to w trybie wypowiedzenia lub porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. Informacje te są bowiem istotne w razie ubiegania się o świadczenia dla bezrobotnych czy z ubezpieczenia społecznego.

Co w świadectwie pracy

W świadectwie pracodawca może też zamieścić informację o zajęciu wynagrodzenia. – A o naganach? – Nie. – Co mogę zrobić, jeśli dane w świadectwie się nie zgadzają? – Może pani w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa zażądać jego sprostowania. Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku.

O decyzji powinien poinformować na piśmie. Jeśli jest pozytywna, otrzyma pani nowe świadectwo. Jeśli nie, ma pani prawo w ciągu 7 dni wystąpić z żądaniem sprostowania do sądu pracy. l art. 97 Kodeksu pracy; par. 1–7 rozp. min. pracy i polityki społ. z 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

Umowy terminowe

Jeśli pracujesz na podstawie umów terminowych, pracodawca może wydać ci zbiorcze świadectwo pracy po 24 mie siącach od daty zawarcia pierwszej z nich.

Chyba że stosunek pracy zawarty na jej podstawie nadal trwa, wtedy takie świadectwo otrzymasz z jego rozwiązaniem. Pracodawca musi też wydać świadectwo na żądanie po zakończeniu każdej umowy terminowej (nawet gdy nie minął jeszcze termin 2 lat). Ma na to 7 dni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Moja córka miała wypadek. Czekają ją miesiące pobytu w szpitalu a potem rehabilitacja. Czy w takiej sytuacji pracodawca może ją zwolnić, bo przecież na naprawdę długi czas traci pracownika? Maria... więcej