Szef wręcza wypowiedzenie... Jakie ma obowiązki?

Osoby, które tracą posadę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, mają różne prawa, których pracodawcy muszą przestrzegać. Wyjaśniamy, co należy się pracownikowi „na wypowiedzeniu”?

Reklama

Zwolnienie z pracy nie jest łatwą sytuacją dla pracownika, ale jeśli musi nastąpić, to „najkorzystniejsze” dla niego jest zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Po pierwsze: w okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje pensję, nawet gdy szef zdecyduje, że nie musi on świadczyć pracy w tym czasie. Po drugie: w wielu sytuacjach należy się odprawa, która pomoże zwolnionemu przetrwać trudny czas (poniżej wyjaśniamy, kiedy firma musi ją wypłacić).

Nasi eksperci odpowiadają na pytania z listów do redakcji.

Długość okresu wypowiedzenia

„Czy okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?”

Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych zatrudnionych na czas określony.

WAŻNE! Gdyby pracodawca chciał skrócić okres wypowiedzenia (np. z trzech miesięcy do jednego miesiąca), może to zrobić, ale musi zapłacić pracownikowi za cały należny mu okres wypowiedzenia.

Zwolnienie indywidualne

„Czy przysługuje mi odprawa, gdy powodem zwolnienia będzie likwidacja tylko mojego stanowiska?”

Tak, odprawa się należy, jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 osób (nieważne na jakich umowach o pracę i jakich częściach etatu). Każdy zwalniany musi otrzymać odprawę, gdy jego stanowisko zostało zredukowane, nawet gdyby zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

WAŻNE! Jeśli godzimy się na „porozumienie stron”, dopilnujmy, by w wypowiedzeniu była podana przyczyna leżąca po stronie pracodawcy. Dzięki temu już w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy otrzymamy zasiłek.

Zwolnienia grupowe

„Ilu pracowników musi dostać wypowiedzenia, by zwolnienie było uznane za grupowe?”

To zależy od tego, ile osób jest zatrudnionych w firmie. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolniono co najmniej: – 10 pracowników (jeśli zakład zatrudniał mniej niż 100 osób); – 10 procent zatrudnionych, (jeśli zatrudniał minimum 100 osób, ale mniej niż 300); – 30 pracowników (jeżeli zatrudniał minimum 300 osób lub więcej).

WAŻNE! Wszystkim pracownikom zwalnianym w trybie zwolnień grupowych pracodawca musi wypłacić odprawy.

Termin wypłaty odprawy

„W jakim czasie po wręczeniu wypowiedzenia zakład musi wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną?”

Nie później niż w ostatnim dniu pracy tego pracownika. Od wypłacanej odprawy firma musi odprowadzić zaliczkę na podatek.

Odprawa po wypowiedzeniu zmieniającym

„Zakład przejęła inna firma. Pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające z niższą pensją. Czy należą się im odprawy, jeśli nie przyjmą gorszych warunków?”

Tak, pracownik ma prawo żądać wypłaty odprawy od nowego pracodawcy, jeśli zdecyduje się odejść z pracy bez wypowiedzenia z powodu niekorzystnych zmian warunków umowy o pracę.

WAŻNE! Należy zażądać na piśmie wypłaty odprawy, podając jako powód odejścia z pracy pogorszenie warunków umowy.

Dni wolne na szukanie pracy

„Czy na wypowiedzeniu zawsze przysługują dodatkowe dni wolne?”

Tak, jeśli pracownik został zwolniony z co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniem. Liczba dodatkowych wolnych dni zależy od okresu wypowiedzenia i wynosi: – 2 dni robocze, jeżeli pracownik ma 2 tygodnie lub 1 miesiąc wypowiedzenia; – 3 dni robocze, jeśli pracownik ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

WAŻNE! Aby pracownik otrzymał dni wolne na poszukiwanie pracy, musi złożyć w tej sprawie wniosek do pracodawcy.

Ekwiwalent za zaległy urlop

„Czy pracodawca musi zapłacić za niewykorzystany urlop?”

Tak, gdyby nie było możliwości, by pracownik wykorzystał urlop (np. z powodu za krótkiego wypowiedzenia). Ekwiwalent wylicza się z na podst. stałych składników pensji pracownika i jej zmiennych składników zwykle z trzech ostatnich miesięcy.

Oto lista pracowników chronionych przed utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 1 Kobiety w ciąży

Ochrona dotyczy ciężarnych oraz pań przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich (z wyjątkiem tych za trudnionych na okres próbny do 1 miesiąca).

Ale uwaga! Pracownice na urlopach wycho wawczych mogą stracić pracę, gdy firma redukuje etaty w trybie przepisów o zwolnieniach grupowych (wyrok Sądu Najwyższego z 15.02.2006 r. – II PZP 13/05).

2 Osoby przed emeryturą

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia pracownikom, którym brakuje 4 lat do osiągnięcia ich wieku emerytalnego (art. 39 kodeksu pracy).

3 Działacze związkowi

Nie otrzymają wypowiedzenia członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej (są chronieni przez okres wskazany w uchwale związkowej plus jeszcze rok).

Ale uwaga! Gdy zakład upadnie lub zostanie zlikwidowany, związkowcy też tracą pracę.

4 Chorzy na L-4

Jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, i zachoruje, to jest chroniony przed wypowiedzeniem nie dłużej niż 3 miesiące przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Jeśli pracownik pracuje powyżej 6 miesięcy (lub niezdolność do pracy spowodował wypadek przy pracy lub choroba zawodowa), to ochrona przed wypowiedzeniem trwa łącz- nie 182 dni zwolnienia lekarskiego i 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Komu odprawa pieniężna?

Aby pracownik otrzymał odprawę przy zwolnieniu z pracy – grupowym lub indywidualnym – muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

● zakład pracy, który przeprowadza redukcje, musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników oraz

● to pracodawca z własnej inicjatywy daje wypowiedzenia lub „porozumienie stron” oraz

● przyczyna wypowiedzenia leży wyłącznie po stronie pracodawcy. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy w firmie, która zwalnia i wynosi odpowiednio:

● jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony w tej firmie krócej niż 2 lata;

● dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracował od 2 do 8 lat;

● trzymiesięczne zarobki, jeżeli był tu zatrudniony ponad 8 lat.

Maksymalna odprawa nie może przekraczać 15-krotnej minimalnej, pensji, czyli w 2016 roku 27 750 zł brutto (15 x 1850 zł brutto).

Ważne! Odprawa należy się pra cownikom zatrudnionym na czas nieokreślony i na czas określony.

Od 22.02.2016 r. okresy wypowiedzenia będą teraz takie same dla wszystkich pracowników na etatach. Nieważne, czy mają umowy stałe, czy na czas określony.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie zależał tylko od tego, jak długo pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy, i będzie wynosił:

• 2 tygodnie, gdy staż pracownika u tego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy;

• 1 miesiąc, jeżeli jest zatrudniony w tej firmie co najmniej 6 miesięcy;

• 3 miesiące, gdy ma przepracowane w tym zakładzie pracy co najmniej 3 lata.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również