Zasady dziedziczenia przez małoletnie dzieci

Do momentu, gdy dziecko stanie się pełnoletnie, jego spadkiem opiekuje się rodzic – pod kuratelą sądową

Kilka miesięcy temu temu zmarł mój były mąż. Nie zostawił testamentu. Mam z nim dwoje małych dzieci. Kto będzie po nim dziedziczył? – pyta pani Ewa z Pomorza.

W pierwszej kolejności po zmarłym do dziedziczenia powołane są dzieci oraz małżonek. Zatem w razie rozwodu małżonków, pozostawania w nieformalnym związku lub braku takiego związku dziedziczyć będą wyłącznie dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły pełnoletności.

Reklama

Każde z dzieci dziedziczy w częściach równych. Spadkobiercą może być także dziecko poczęte, lecz nienarodzone przed śmiercią rodzica, jeżeli urodzi się żywe. Zatem w Pani sytuacji majątek po byłym mężu dziedziczą wyłącznie dzieci, a Pani nie dziedziczy.

Najpierw powinna Pani uzyskać stwierdzenie nabycia spadku przez dzieci. W chwili obecnej istnieje możliwość przeprowadzenia tego postępowania zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem. Jednakże z uwagi na złożony charakter dziedziczenia przez małoletnich, najczęściej trzeba będzie złożyć stosowny wniosek do sądu. Wniosek ten składa rodzic, wskazując, że działa w imieniu dzieci. Sąd, stwierdzając nabycie spadku, orzeknie o przeprowadzeniu spisu majątku przypadającego dzieciom.

Małoletni dziedziczą z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Polega ono na ograniczeniu zakresu odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Małoletni nie będzie odpowiadał za długi ponad wartość czystego majątku spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca pozostawił same długi lub nie wiadomo, co wchodzi w skład spadku, wówczas rodzic może złożyć w imieniu dziecka wniosek o odrzucenie spadku.

Konieczne jest w tym przypadku uzyskanie zezwolenia sądu rodzinnego. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy. To rodzic zarządza odziedziczonym przez dziecko majątkiem, ale nie może podejmować swobodnie decyzji.

W przypadku, gdy zechce rozporządzić majątkiem dziecka, np. sprzedać, darować, a nawet zastawić, wówczas będzie musiał wystąpić do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności. Sąd zbada, czy leży to w interesie dziecka.

Notariusz odmówi sporządzenia umowy, jeśli rodzic nie przedstawi zezwolenia sądu. Jeżeli majątek dziecka przynosi dochód, powinien być on w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie potrzeb dziecka oraz jego rodzeństwa. Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności rodzic zobowiązany jest przekazać majątek dziecku. Ono zaś w ciągu roku od przekazania majątku może żądać od rodzica sprawozdania z zarządzania majątkiem.

Nasz ekspert

mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Spadek

Życie na gorąco

Zobacz również

  • 1. Próbę unieważnienia testamentu ze względu na niepoczytalność spadkodawcy możesz podjąć w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziałeś się o jego nieważności i nie później niż 10 lat od otwarcia... więcej