• Informacje na temat:

  data sprzedaży a data wystawienia faktury w 2014

Artykuły na temat: data sprzedaży a data wystawienia faktury w 2014
 • Faktury korygujące koszty - problemy na styku starych i nowych przepisów

  Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jako podstawową zasadę rozliczania faktur korygujących m.in. w zakresie kosztów, w sytuacji gdy wystawienie faktur nie jest wynikiem błędu lub innej oczywistej omyłki, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym z datą ich wystawienia.

 • Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiłem fakturę. Czy w przypadku zwrotu towaru powinienem go ująć w ewidencji zwrotów? Czy wystarczy wystawienie faktury korygującej?

 • Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

  Sprzedaż dokonywana przez podatników VAT zasadniczo dokumentowana jest fakturą. Przy czym powinna ona być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. W praktyce zdarzają się jednak pomyłki w dokumentowaniu. W konsekwencji należy skorygować zaistniałe błędy. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące. W przepisach nie

 • Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązania, których nie uregulowała do końca 2014 r. W którym momencie powinna skorygować koszty uzyskania przychodów w przypadku faktur z terminem płatności nieprzekraczającym 60 dni, a w którym w przypadku faktur z dłuższym terminem płatności?

 • Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru

 • Błędne ewidencjonowanie sprzedaży w kasie

  W praktyce dość często pojawiają się sytuacje, w których sprzedawca jest zmuszony do korekty sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej, np. w związku z popełnionym błędem czy wymianą lub zwrotem towaru. Podatnik nie ma fizycznej możliwości zarówno poprawy powstałego błędu, jak i zarejestrowania na kasie fiskalnej zwrotu bądź reklamacji towarów.

 • Raport bieżący nr 25/2014 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości...