• Informacje na temat:

  data sprzedaży na fakturze

Artykuły na temat: data sprzedaży na fakturze
 • ...kartę, niezależnie od tego, jaki bankomat nie wypłacił pieniędzy. W reklamacji powinny znaleźć się dane posiadacza rachunku, data zdarzenia i opis sytuacji oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia(...), czy nawet w telewizyjnej reklamie. Mamy prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i zażądać zwrotu pieniędzy. Robimy to według takiej samej procedury, jaka obowiązuje przy składaniu reklamacji towaru...

 • i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Przepisy o VAT określają również katalog informacji, które nie są wymagane na fakturze oraz informacji, które w szczególnych przypadkach muszą być w fakturze zawarte.

 • Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu, gdy od jego zakupu podatek podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie

  W 2010 r. kupiliśmy samochód osobowy. Na poczet tego zakupu kilka miesięcy wcześniej wpłaciliśmy zaliczkę. Z faktury zaliczkowej i faktury końcowej odliczyliśmy łącznie 6.000 zł VAT. Obecnie samochód ten zamierzamy sprzedać i skorzystać z możliwości odzyskania części nieodliczonego VAT od zakupu ww. pojazdu. Czy przy ustalaniu kwoty korekty VAT należy uwzględnić wyłącznie datę dokonania zakupu pojazdu, czy również datę wpłaty zaliczki?

 • Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

  Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach

 • Upływ terminu przedawnienia a rozliczenie korekty faktury

  sprzedaży.

 • Korygowanie błędów w dokumentowaniu transakcji w VAT

  W przepisach w zakresie VAT sformułowane zostały zarówno zasady dokumentowania transakcji, jak również terminy wystawiania dokumentów dla potrzeb tego podatku oraz wskazane zostały elementy, jakie powinny zawierać określone dokumenty. Mimo stosownych regulacji podatnicy niejednokrotnie popełniają błędy w dokumentowaniu transakcji. Pojawiają się wówczas wątpliwości, w jaki sposób i w jakiej formie można je poprawić.

 • Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

  Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro). Na każde żądanie klienta sprzedawca powinien umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Umieszczenie NIP nabywcy nie jest warunkowane wartością transakcji sprzedaży

 • Sporządzenie zbiorczej faktury korygującej w świetle VAT

  Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.

 • Raport bieżący nr 25/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku wpłynęła...

 • Raport bieżący nr 3/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd POLNORD S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2017...