• Informacje na temat:

  dni robocze 2013

Artykuły na temat: dni robocze 2013
 • Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  ...(1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

 • Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,6% październiku, co było powyżej naszej prognozy (-1,5%) i poniżej konsensusu rynkowego (1,1%).

 • "Chorobówka" należna także za dni wolne od pracy

  Gdy osoba aktywna zawodowo stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, z reguły traci możliwość uzyskiwania wynagrodzenia/przychodu. Wówczas pewnego rodzaju rekompensatą dla spełniających określone warunki ubezpieczonych jest stosowne świadczenie, wypłacane za każdy dzień potwierdzonej niezdolności do pracy, w tym również za dni wolne od pracy.

 • Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom? - interpretacja

  Przychód w walucie obcej, od którego obliczany i pobierany jest zryczałtowany podatek, powinien zostać przeliczony na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego.

 • System pracy tylko dla nielicznych Z dniem 23 sierpnia br. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy. Wśród istotnych "nowości" tej nowelizacji, takich(...). Formalności przewidzianych w art. 139 § 3 K.p. nie musi przy tym przestrzegać pracodawca, który jako osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą lub w zakresie hodowli. Tak jak uprzednio, może on wprowadzić...

 • Raport bieżący nr 96/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje,...

 • ​Od 23 sierpnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu czasu pracy

  W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2013 r., pod poz. 896, opublikowano ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, stanowiące podstawę wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego, powinno być dostarczone do płatnika zasiłku lub odpowiednio płatnika składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przekroczenie tego terminu, co do zasady, skutkuje zmniejszeniem wysokości należnego świadczenia. Co prawda dni świąteczne mogą uchronić przed tą sankcją, jednak tylko wówczas

 • Kiedy nie trzeba stosować skróconych norm czasu pracy?

  Większość pracowników podlega ogólnym normom czasu pracy wynoszącym 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dla niektórych grup zatrudnionych dniówka robocza i tygodniowa norma są jednak niższe. W normach obniżonych pracują m.in. niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz pracownicy medyczni. Przepisy odrębne w określonych warunkach...

 • Raport bieżący nr 5/2014 Podstawa Prawna: Regulamin rynku pozagiełdowego Zgodnie z przytętymi zasadami ustalenie prawa do odsetek dla III transzy obligacji...