• Informacje na temat:

  druki umowy o pracę na czas określony

Artykuły na temat: druki umowy o pracę na czas określony
 • ...sieci komputerowej. Tymczasem osoba przyjmująca zamówienie na dzieło ma osiągnąć w umówionym terminie określony rezultat, np. sporządzić bilans księgowy czy zwęzić spodnie. Za wykonanie umowy o dzieło(...) w decydowaniu, kiedy i ile czasu poświęci na wykonywanie zlecenia. Nie ma obowiązku przebywać w firmie przez cały czas. Żadne przepisy nie chronią trwałości umowy-zlecenia, nie musi być zawarta na...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź swoje prawa

  ...czas tego wypowiedzenia. Zależy on od okresu pracy u tego pracodawcy i od rodzaju twojej umowy o pracę (art. 36 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony: 2 tygodnie, jeżeli byłaś zatrudniona tu krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeśli byłaś zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli byłaś zatrudniona co najmniej 3 lata. Umowa na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy...

 • Obowiązkiem każdego płatnika składek jest nie tylko zgłoszenie zatrudnionej osoby do odpowiednich ubezpieczeń oraz comiesięczne rozliczanie i opłacanie za nią należnych składek do ZUS. Ciąży też na nim obowiązek przekazania rocznej informacji o naliczonych składkach osobom zgłoszonym przez niego do ubezpieczeń w ZUS. Informacja ta służy ubezpieczonemu do zapoznania się i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie...

 • Poprawi się sytuacja osób, które podpisały kilkuletnie terminowe umowy o pracę. Powody do zadowolenia będą też mieli pracownicy zatrudniani na godziny. Tekst: Iwona Krawczyk...

 • Czas na sporządzenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  kalendarzowego jest zobligowany przekazać do ZUS informację, że zatrudnia takie osoby. Trzeba ją złożyć w określonym terminie i na wyznaczonym w tym celu druku.

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  ...odpowiednie przepisy prawa pracy. Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony ustala się zgodnie z art. 36 § 1 K.p., co oznacza, że jest uzależniony, identycznie jak w przypadku umowy na(...), jak i ich zmianie, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.Przykład Pracodawca 1 kwietnia 2016 r. zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony i zapisał...

 • Zarząd Acrebit S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2016 roku powziął informację o podpisaniu umowy przez Drukarnię Tinta w Działdowie, której przedmiotem...

 • ...zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 miesiące. Ponadto w tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy. Czwarty kontrakt lub kontynuowanie pracy po upływie określonego terminu uznawane za zatrudnienie na stałe, czyli pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Taka umowa będzie...

 • Od dłuższego czasu ZUS kontroluje zawarte umowy o dzieło. W szczególności bada, czy praca wykonywana przez daną osobę na jej podstawie faktycznie nosi znamiona dzieła, czy odpowiada umowie zlecenia. Jeśli zakwestionuje fakt zawarcia umowy o dzieło, uznając ją za umowę zlecenia, skutkiem tego będzie objęcie wykonawcy obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS i wymierzenie składek. W konsekwencji podmiot