• Informacje na temat:

  hawe spółka

Artykuły na temat: hawe spółka
 • Walne Zgromadzenie spółki HAWE S.A. podejmie uchwałę w sprawie ewentualnej zgody na emisję 10 mln nowych akcji dzięki której spółka pozyska min. 30 mln zł, oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do ich objęcia.

 • Spółka HAWE Telekom podpisała umowę rozszerzającą współpracę z Grupą Vectra, jednym z liderów polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i telewizji kablowej. Podpisana na okres 20 lat z VECTRA Investments, umowa dotyczy świadczenia usług kolokacji w obiektach HAWE Telekom. Jej wartość w tym okresie to blisko 6 mln zł netto.

 • Skonsolidowane przychody Grupy HAWE, w skład której wchodzi m.in. Mediatel, wzrosły w I kwartale 2015 r. o 29 proc. do 63,24 mln zł. Spółka z sukcesem obniżyła koszty ogólnego zarządu oraz zredukowała zadłużenie.

 • Zarząd HAWE SA informuje o złożeniu przez pełnomocnika spółki, działającego w imieniu spółki zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy (dalej "Sąd") z dnia 12 czerwca 2017 r. o ogłoszeniu upadłości spółki.

 • HAWE Telekom, spółka z Grupy HAWE i MEDIATEL, podpisała umowę obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę z ATM S.A. Umowę zawarto bezterminowo.

 • Zarząd HAWE SA informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec spółki wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie(...) Skarbowy w Warszawie oraz HAWE Telekom) nie uiścili wymaganej zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego spółki. W opinii

 • HAWE Telekom - Spółka z Grupy HAWE - rozwija sprzedaż usług w ramach nowej drogi transmisyjnej z Ukrainy do Frankfurtu i znacząco obniżyła swoje zadłużenie. Spółka podpisała umowę na dzierżawę włókien światłowodowych z ukraińskim operatorem Datagroup i spłaciła m.in. ratę pożyczki w Agencji Rozwoju Przemysłu.

 • Hawe Telekom, spółka z Grupy Hawe i MEDIATEL, podpisała umowę obejmującą sprzedaż infrastruktury światłowodowej oraz jej obsługę z ATM S.A. Hawe Telekom zarobi na sprzedaży włókien światłowodowych 4,2 mln zł, dodatkowo przychody z tytułu usług serwisowych objętych umową wyniosą ok. 120 tys. zł rocznie.

 • HAWE Telekom zawarła umowę o współpracy z Akamai Technologies, światowym liderem w dziedzinie usług Content Delivery Network oraz obsługi ruchu w internecie. Amerykańska firma podłączy do sieci światłowodowej HAWE swoje serwery, dzięki czemu klienci polskiej spółki będą mogli efektywniej i szybciej korzystać z zasobów internetu.

 • Grupa HAWE zanotowała w 2014 r. pozytywne wyniki finansowe: skonsolidowany zysk netto wyniósł 29,40 mln zł a EBITDA 54,36 mln zł. Spółki z Grupy z sukcesem generowały gotówkę - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48,46 mln zł i były o 3,62 mln zł wyższe niż przed rokiem. Dzięki realizacji dużych projektów infrastrukturalnych skonsolidowane przychody wzrosły o 90% do