• Informacje na temat:

  jak naliczyć wynagrodzenie

Artykuły na temat: jak naliczyć wynagrodzenie
 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie zawarta ze zleceniobiorcą. Będą jednak należne w przypadku, gdy strony umowy o dzieło są związane stosunkiem pracy. Wówczas wynagrodzenie wypłacone wykonawcy dzieła podlega oskładkowaniu. Będzie tak...

 • Obciążanie kosztów danego miesiąca wynagrodzeniami pracowników należnymi za ten okres oraz naliczonymi od nich składkami ZUS uzależnione jest od ich opłacenia w ustawowo określonych terminach. Ich niedotrzymanie powoduje, że zarówno grudniowe wynagrodzenia, jak i przypadające na nie składki stają się kosztem dopiero w następnym roku.

 • ...jakiej kwoty należy wówczas naliczyć składki ZUS: od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2009 r., czy od kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2010 r.? Otóż zgodnie z art. 80(...) należne od tych wynagrodzeń opłaci do 15 stycznia 2010 r. Zatem zarówno wynagrodzenia, jak i składki ZUS zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w grudniu. Gdyby składek ZUS od tych wynagrodzeń nie...

 • Składki ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu

  Część pracodawców wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca pracownikom na początku następnego miesiąca. Ponieważ z dniem 1 stycznia zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, mogą powstać wątpliwości, jak naliczyć składki ZUS od pensji ustalonej w kwocie minimalnej należnej za grudzień, a wypłaconej w styczniu.

 • ...pytanie należałoby ustalić czy pobyt w szpitalu nastąpił w trakcie pobierania wynagrodzenia za czas choroby, czy zasiłku chorobowego, oraz w jakim wieku jest pracownik. Wynagrodzenie chorobowe w czasie(...) zł 43,90 zł x 15 dni choroby = 658,50 zł 1317 zł - 658,50 zł = 658,50 zł - Wynagrodzenie chorobowe Jak wynika z pytania, pracownik otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1317 zł...

 • Nie wypłacasz wynagrodzeń w terminie? Licz się z konsekwencjami

  Obowiązkiem pracodawcy jest terminowe wypłacanie prawidłowo naliczanego wynagrodzenia pracownika za wykonaną przez niego pracę. Stanowi o tym artykuł 94 punkt 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 • Pracownica otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000 zł. Ile wynosi należność w miesiącu, w którym ze względu na rozkład czasu pracy przyjęty w okresie rozliczeniowym nie ma on obowiązku wykonywania pracy?

 • Sprawdzenie w ZUS poprawności naliczonych za zleceniobiorcę składek emerytalno-rentowych

  Od 1 stycznia 2016 r. znacząco zmieniły się przepisy odnośnie oskładkowania umów zlecenia. Nowe przepisy są jednak tak skonstruowane, że zleceniodawcy mogą mieć poważne problemy z ustaleniem, do jakich obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego, czy tylko zdrowotnego) powinni zgłosić osoby wykonujące u nich umowę zlecenia i uzyskujące z tego tytułu wynagrodzenie niższe niż kwota

 • 460 pracowników JSW może mieć zaniżone wynagrodzenia

  ...wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników, czyli po 14 lutego 2012 r. Jak przypomniał podczas konferencji nadinspektor pracy Grzegorz Bilski, 5 maja 2011 r. JSW podpisała ze związkowcami porozumienie, według(...) w sprawie nowych umów o pracę, która - jak zaznacza PIP - wprowadziła dla nowo zatrudnionych odrębne zasady ustalenia wysokości i przyznawania wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze...

 • Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer: - 2/2013 z dn. 08.01.2013 r. ws. podpisania...