• Informacje na temat:

  kodeks postępowania administracyjnego 2012

Artykuły na temat: kodeks postępowania administracyjnego 2012
 • ...obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Podstawa prawna Art. 461 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296(...). Podstawa prawna Art. 55 par. 1 ustęp 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Łukasz Guza 30 listopada 2012 (nr 233)

 • Raport bieżący nr 10/2016 Podstawa Prawna: Inne uregulowania Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 8 w zw. z §14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

 • Kiedy przedawniają się różne płatności

  RTV to opłata administracyjna, więc przedawnienie jest 5-letnie (nie 3-letnie jak w opłacie czynszu, co określa kodeks cywilny). Przykład 1. P. Ewa z końcem 2015 r. otrzymała wezwanie do zapłaty(...) i Telewizji, Departament Budżetu i  Finansów, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 01-015 Warszawa). Przykład 2. P. Urszula otrzymała wezwanie do zapłaty zaległości z 2012 r. i lat następnych...

 • Raport bieżący nr 41/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej...

 • Do kogo po zaległe wynagrodzenie?

  Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt I OSK 921/08). Fundusz zagwarantuje niektóre świadczenia Organem, do którego może udać się pracownik poszukujący możliwości wypłaty zaległego(...) zaspokojenie kosztów postępowania. Pracownik, do czasu uruchomienia wypłaty z FGŚP, może wystąpić o zaliczkę na jej poczet. W tym celu musi złożyć do Marszałka Województwa wniosek o wypłatę zaliczki...

 • Raport bieżący nr 15/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany "Emitentem”) informuje, iż otrzymał...

 • Będą surowsze kary

  ...pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Komisja Europejska skierowała już wcześniej w stosunku do Polski zarzut formalny w tej sprawie. - Kolejnym etapem postępowania administracyjnego(...). WE L 183 z 29 czerwca 1989 r.), rząd zobowiązał się do znowelizowania kodeksu pracy. Jeszcze w październiku tego roku resort pracy chce przekazać pod obrady rządu projekt zmian w tej sprawie. Polska...

 • Na podstawie art. 98 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23) w związku z art. 11 ust.5...

 • Jak zgłosić nowe dowody po zamknięciu sprawy?

  Kompletny materiał dowodowy to podstawa każdego rozstrzygnięcia podatkowego. Podatnik, który po zakończeniu sprawy ostateczną decyzją znajdzie się w posiadaniu nowych dowodów wpływających na wysokość podatku, ma prawo domagać się wznowienia postępowania podatkowego. Powrót do sprawy jest możliwy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Śmierć mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Nowa Ordynacja podatkowa, której wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2020 r., ma być prosta, przejrzysta, a przede wszystkim przyjazna podatnikowi. To właśnie z myślą o nim ustawa podatkowa jest rewolucjonizowana. To jemu, w celu lepszego dialogu z fiskusem, służyć mają nowe regulacje i instytucje, wśród których znalazła się m.in. mediacja.