• Informacje na temat:

  książka obiektu budowlanego

Artykuły na temat: książka obiektu budowlanego
 • Tworzymy listę 7 antycudów Polski

  W całym kraju jest mnóstwo obiektów, które zawsze budzić będą kontrowersje. Teraz mamy szansę, by wytknąć je palcami. Stwórzmy wspólnie listę siedmiu antycudów Polski!

 • Dzięki nowemu rozporządzeniu Ministra Finansów do dnia 30 kwietnia 2004 r. stawka podatku VAT na materiały budowlane nadal wynosić będzie 7%.

 • Opracowany przez resort finansów nowy projekt zmian w podatku VAT nie różni się od tego, który wcześniej odrzucił Sejm. Przedstawiciele rządu rozważają też możliwość wprowadzenia zmian do ustawy przez jeden z projektów poselskich.

 • PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie: 1) handel hurtowy (PKD 51) i detaliczny (PKD 52), w tym: 1.1. PKD 51.70.A - pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; 1.2. PKD 51.70.B - pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 1.3. PKD 51.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,

 • Prowadzenie budowy (cz. 4): Dokumenty na budowie

  Podstawowym dokumentem, który powinien znajdować się na budowie przez cały okres jej trwania, jest dziennik budowy. Zapisy w nim umieszczane powinny odzwierciedlać przebieg robót oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności, mające znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac.

 • O świadectwach energetycznych

  Kolejny raz wprowadzono regulacje ustawowe pod kątem wypełnienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w zakresie sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oddawanego do użytkowania, lokalu mieszkalnego a także części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową.

 • Polski rynek nieruchomości szybko się rozwija, ale związany z nim system finansowy ciągle znajduje się we wstępnej fazie rozwoju.

 • Rada Ministrów określiła stanowisko wobec poselskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • W ciągu ostatnich 5 lat w znaczący sposób poprawiła się infrastruktura sanitarna w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowe gminy zmodernizowały stację uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i wydłużyły sieć kanalizacyjną - wynika z raportu NIK.

 • Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lipca 2012 r. Spółka zawarła umowę na wykonanie projektu dla potrzeb budowy...