• Informacje na temat:

  nowe przepisy na swiadczenia pielegnacyjne

Artykuły na temat: nowe przepisy na swiadczenia pielegnacyjne
 • Niestety w jednym przypadku przepisy są niejasne. Problem mogą mieć osoby, którym w przeszłości przyznano świadczenie pielęgnacyjne decyzją samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) albo orzeczeniem wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) – po odwołaniu od negatywnej decyzji gminy. Dotyczy to opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym małżonkiem, bo zazwyczaj właśnie w takich...

 • Od stycznia nowe wysokości świadczeń

  Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie z obecnych 1000 zł.

 • Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne

  Zasiłek pielęgnacyjny - 620 zł - tylko dla rodziców i najbliższych krewnych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł - uzależniony od dochodu rodziny wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ...@ www.stat.gov.pl – portal informacyjny GUS; www.prawopracy.org – aktualne przepisy, wzory umów i druków, informacje o pracy w Polsce i za granicą; www.zus.pl – przepisy, aktualności, poradniki, wzory pism. Już...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • ...szybkiej zmiany przepisów dokonanej przez rząd mogły zostać wprowadzone w błąd. - Projekt nowelizacji odnosi się do ludzi, którzy łączyli pracę z emeryturą na zasadzie dotychczasowych przepisów, a teraz(...), kontynuowałyby pracę, a na emeryturę przeszły dopiero w momencie rezygnacji z niej. - Wtedy ta emerytura byłaby dużo większa, bo byłaby wymierzona na ten moment. Przepisy, które prezydent chce wysłać...

 • (Nie)dozwolone wypłaty z konta zajętego przez urząd skarbowy

  Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy oznacza utratę swobody dysponowania zgromadzonymi na nim pieniędzmi. Dozwolone są jednak wypłaty na pensje dla pracowników oraz należne od nich zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Z rachunków osobistych można co miesiąc pobrać 1.575 zł. Bank nie może ponadto przekazać urzędowi skarbowemu środków pochodzących z alimentów, świadczeń rodzinnych czy dodatku pielęgnacyjnego.

 • ...świadczenie pielęgnacyjne, a potem je stracili z powodu wygaśnięcia czasowego orzeczenia o niepełnosprawności. Co więcej, nowe przepisy nałożyły na gminy obowiązek wypłacenia również zaległego wsparcia. A w ramach rekompensaty jego kwota ma być powiększona o ustawowe odsetki, które będą naliczane do dnia, od którego obowiązują nowe przepisy, czyli do 14 maja 2014 r. Zaległe zasiłki przysługują od...

 • Wypłacić w 2017 r. emerytom i rencistom jednorazowy dodatek - PSL

  - PSL chce, by w 2017 r. emerytom, rencistom i osobom pobierającym świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne wypłacony został jednorazowy dodatek w wysokości od 200 do 500 zł. Chcemy upomnieć się o tych, których obecny rząd pomija - powiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.