• Informacje na temat:

  oblicz wynagrodzenie za urlop

Artykuły na temat: oblicz wynagrodzenie za urlop
 • Pracownica przez kilka miesięcy pobierała zasiłek chorobowy, a następnie do 31 marca 2009 r. zasiłek macierzyński. Od 1 kwietnia br. korzysta z zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten urlop? Czy za podstawę należy przyjąć wysokość wynagrodzenia z umowy o pracę, czy przeciętne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających okres niezdolności do...

 • Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami

  Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia br. za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości stanowiącej równowartość stawki minimalnej. Już po tygodniu pracy otrzymał ponad 100% podwyżkę. W tym też miesiącu korzystał z jednodniowych urlopów: bezpłatnego i wypoczynkowego. Jak należało obliczyć jego wynagrodzenie?

 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  Prawo do urlopu gwarantują każdemu pracownikowi regulacje Kodeksu pracy. Atrakcyjnym okresem sprzyjającym jego wykorzystaniu jest lato. Duża część pracowników planuje wówczas swój wypoczynek, a co za tym idzie - przerwę w świadczeniu pracy. Ustawodawca za taki okres niewykonywania pracy zapewnił jednak pracownikom prawo do wynagrodzenia.

 • Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy

  Wynagrodzenie za pracę jest nieodzownym elementem stosunku pracy. Przysługuje ono zasadniczo za pracę wykonaną. Wynagrodzenie może być określone, np. stawką miesięczną lub godzinową albo w innej formie. Często wynagrodzenie zasadnicze ma stały miesięczny charakter. W takim przypadku, jeżeli w trakcie miesiąca pracownik będzie z różnych powodów nieobecny w pracy, jego wynagrodzenie za czas

 • ...nie dostała się do państwowego przedszkola. Obliczyłam, że gdybym miała płacić za prywatną placówkę, wydałabym na to prawie całą swoją pensję. Dlatego poszłam na urlop wychowawczy. Dodatkowo w soboty(...)}}--> Na urlopie bezpłatnym Ten rodzaj urlopu możemy wykorzystać w dowolnym celu, także zarobkowym. Pod warunkiem, że wcześniej pracodawca zgodzi się nam udzielić urlopu bezpłatnego, ponieważ nie ma...

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Praktyczne skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.

  ...mobbing - 1386,00 zł, oraz minimalne wynagrodzenie za przestój - 1386,00 zł, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym - 1386 zł(...)Kto otrzyma podwyżkę? Od 1 stycznia 2011 r. wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie co najmniej 1386 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym...

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • Pracodawca wezwał pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym do pracy, ale tylko na kilka godzin. Czy powinien potraktować te godziny pracy jako godziny nadliczbowe i zapłacić za nie 50% lub 100% dodatek?

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  Po wykorzystaniu przez pracownicę 270-dniowego okresu zasiłkowego, ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia została zwaloryzowana. Przed upływem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica urodziła dziecko. Jakie wynagrodzenie powinniśmy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku