• Informacje na temat:

  obliczanie wynagrodzenia

Artykuły na temat: obliczanie wynagrodzenia
 • ...1) Czy pracownikowi wynagradzanemu godzinowo należy odjąć za każdy dzień choroby 1/30 część wynagrodzenia za dany miesiąc? Nie, taki sposób postępowania...

 • Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami

  Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia br. za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości stanowiącej równowartość stawki minimalnej. Już po tygodniu pracy otrzymał ponad 100% podwyżkę. W tym też miesiącu korzystał z jednodniowych urlopów: bezpłatnego i wypoczynkowego. Jak należało obliczyć jego wynagrodzenie?

 • Wynagrodzenie podczas choroby

  Zasadniczo, gdy jesteśmy na zwykłym zwolnieniu lekarskim, otrzymujemy 80 proc. wynagrodzenia (do obliczeń przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe po(...). wynagrodzenia. 70 proc. pensji otrzymywać będziemy za czas pobytu w szpitalu. W kilku przypadkach podczas choroby otrzymamy jednak 100 proc. wynagrodzenia. Będzie tak, jeśli niezdolność do pracy...

 • Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.

 • Wynagrodzenie minimalne i jego wysokość w 2017 r.

  Wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy ma charakter odpłatny. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Ma ponadto zagwarantowane ustawowo prawo do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynosi płaca minimalna. Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

 • Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

  Zgodnie z kodeksową zasadą pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na wynagrodzeniu.

 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  Prawo do urlopu gwarantują każdemu pracownikowi regulacje Kodeksu pracy. Atrakcyjnym okresem sprzyjającym jego wykorzystaniu jest lato. Duża część pracowników planuje wówczas swój wypoczynek, a co za tym idzie - przerwę w świadczeniu pracy. Ustawodawca za taki okres niewykonywania pracy zapewnił jednak pracownikom prawo do wynagrodzenia.

 • Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe

  Przepisy z zakresu prawa pracy przewidują, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje się nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Z uwagi na określenie tego terminu w przepisach zakładowych, pracownicy mogą mieć ustalane wynagrodzenie urlopowe z różnych miesięcy. Inna będzie podstawa urlopowa przy wypłacie wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu, a inna 10. następnego

 • ...zażądać zawarcia umowy. W niej zaś ustalić warunki wynagrodzenia. Kwotę oblicza się na podstawie 1 m2. czynszu dzierżawnego, jaki właściciel mógłby pobierać za teren. Do kawałka zajętego przez słup i pod...

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.