• Informacje na temat:

  obliczanie wypłaty

Artykuły na temat: obliczanie wypłaty
 • Jak pracodawca może odzyskać "nadwyżkę" wypłaty?

  Gdy wypłata wyprzedza absencję Kodeks pracy określa termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jedynie ramowo, ustalając zasadę dokonywania wypłaty co najmniej raz w miesiącu oraz wskazując ostateczny termin jej realizacji. Konkretny termin wypłaty zależy natomiast od decyzji pracodawcy. W wielu zakładach jest to termin graniczny przyjęty przez prawo pracy, a więc 10. dzień następnego miesiąca po...

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się z apelem do władz miast i gmin o umożliwienie wypłaty świadczeń dla polskich rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia. Tymczasem, już co czwarty pracodawca nie rekompensuje nadgodzin dobowych, a co trzeci - tygodniowych. W niektórych zakładach uznaje się, że nie ma pracy ponad wymiar - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

 • ...następujące składniki: jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez(...) pracownika z tytułu różnych ryzyk, bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika, określonej w umowie o pracę...

 • Kodeksowe i zakładowe warunki wypłaty dodatków za pracę w nocy w 2017 r.

  W przepisach Kodeksu pracy uregulowano odrębnie zasady pracy w porze nocnej. Za pracę tę ustawodawca przyznał pracownikom dodatek do wynagrodzenia, który ma rekompensować uciążliwość tego rodzaju pracy. Od początku 2017 r. dodatki za pracę w nocy nie są już wliczane do wynagrodzenia minimalnego. Dodatki nocne w wysokości wynikającej z Kodeksu określają ich minimalny poziom. Natomiast przepisy zakładowe mogą je przyznawać w wyższej wysokości. W styczniu wyniosił on 4,76 zł, w lutym wyniesie 5 zł.

 • ...jeden jednorazowy dodatek. Zatem do marcowej wypłaty ZUS doliczy p. Mariannie 200 zł netto, bo taka kwota dodatku przysługuje osobom, które mają świadczenie w wysokości między 1100 zł a 1500 zł brutto...

 • Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

  Z przepisów prawa pracy wynika, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Zazwyczaj jest ono płatne raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W tak zakreślonych granicach czasowych pracodawca ma prawo do dokonania

 • Cała prawda o średniej płacy w Polsce

  ...tych wartości . W badaniu nie biorą udziału mikrofirmy oraz firmy jednoosobowe Wynagrodzenie netto to część pensji, którą otrzymujemy w dniu wypłaty, czyli pieniądze, które faktycznie...

 • Roczna deklaracja PIT-4R

  Do obowiązków płatników podatku dochodowego należy nie tylko obliczanie, pobór oraz odprowadzanie na konto fiskusa tego podatku lub zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Po zakończeniu roku muszą się oni wywiązać również z określonych obowiązków informacyjnych. Do najczęściej sporządzanych dokumentów informacyjnych należy roczna deklaracja PIT-4R. Składają ją płatnicy zobowiązani

 • ...przedłużony do 12 miesięcy. Z powyższego wynika, że ustalenie kwoty wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu pracownika, następuje w wysokości, jaką by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe...

 • Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom? - interpretacja

  Przychód w walucie obcej, od którego obliczany i pobierany jest zryczałtowany podatek, powinien zostać przeliczony na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz podmiotu zagranicznego.