• Informacje na temat:

  obliczanie zasiłku chorobowego

Artykuły na temat: obliczanie zasiłku chorobowego
 • ...1. Co należy zsumować? Dochód to wszelkie przychody dorosłych członków rodziny, po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 2. Do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego nie wlicza się: zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego, jednorazowych świadczeń z pomocy społecznej. Uwaga...

 • Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

  Gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać z zasiłku chorobowego. Płatnik składek wypłaca to świadczenie tylko wówczas, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób i to wyłącznie osobom pozostającym w ubezpieczeniu. W pozostałych przypadkach, w tym za okres po ustaniu

 • Nowe kwoty dodatków do zasiłku

  Większe progi dochodowe, wyższe stawki zasiłku, korzystne dodatki Zacznijmy od nowych, wyższych progów dochodowych. Bo to właśnie te kwoty decydują, komu zasiłek będzie(...), jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko (było 664 zł). Progi dochodowe wzrastają o 100 zł, więc na pewno więcej rodzin nabędzie prawo do zasiłku rodzinnego. Ale to nie koniec korzystnych...

 • Co powoduje zmniejszenie zasiłku chorobowego?

  ustawodawcę wymiarze ubezpieczonemu albo osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Określając warunki, po spełnieniu których zasiłek chorobowy jest należny, ustawodawca wskazał jednocześnie sytuacje, których zaistnienie powoduje zmniejszenie jego wysokości. Może się więc zdarzyć, że pomimo braku możliwości świadczenia pracy i nabycia prawa do zasiłku

 • ...znaczenia jest periodyczność lub nieperiodyczność wypłat. Zasady podstawowe są następujące (art. 41-42 ustawy zasiłkowej): przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się obecnie(...) nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie, premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, które...

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy. W zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy podstawa ustalana jest z okresu wynoszącego od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Dla prawidłowego ustalenia wysokości świadczenia nie bez znaczenia pozostaje jednak okoliczność dotycząca zmiany wymiaru czasu pracy pracownika.

 • Zleceniobiorcy należy się zasiłek przy wypadku przy pracy

  ...ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują na odzyskanie zdolności do pracy, może dostać też świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Inaczej liczone podstawy zasiłku Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego...

 • Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceń

  egzekucji. Przy czym, przy obliczaniu wysokości kwoty podlegającej potrąceniu oraz należnej pracownikowi, płatnik zasiłku nie może stosować dowolności.

 • Regulaminowe zasady przyznawania premii

  ...urlopowego, chorobowego, ekwiwalentu za urlop i zasiłku chorobowego.

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  Po wykorzystaniu przez pracownicę 270-dniowego okresu zasiłkowego, ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia została zwaloryzowana. Przed upływem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica urodziła dziecko. Jakie wynagrodzenie powinniśmy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku