• Informacje na temat:

  odprawa pracownicza

Artykuły na temat: odprawa pracownicza
 • Odprawa przysługuje, gdy pracodawca (zatrudniający co najmniej 20 osób) zwalnia grupowo lub likwiduje etaty. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy w ciągu 30 dni(...) wynagrodzenie, jeśli był zatrudniony w tej firmie krócej niż 2 lata. Odprawa musi być wypłacona nie później niż ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Uwaga! Maksymalna odprawa wynosi 24 tys. zł brutto...

 • Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

  Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do przyznania emerytury. Nabycie prawa do niej uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków, tj. rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia związku między ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę. Brak tego związku, rozumianego szeroko, blokuje możliwość wypłaty odprawy.

 • Wpływ wynagrodzenia minimalnego na wysokość świadczeń pracowniczych w 2012 r.

  Pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa pieniężna. Z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy...

 • Świadczenia za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy podlegają opodatkowaniu - interpretacja ogólna Ministra Finansów

  Świadczenia pieniężne, jakie pracownik otrzymuje w związku z przystąpieniem do programu dobrowolnych odejść, nie są objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

 • Jeśli firma ogłosi upadłość, możesz odzyskać zaległe wynagrodzenie. Wypłaci je Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)....

 • Wchodzą przepisy przyjęte dla naprawy Kompanii Węglowej

  Wchodzą w życie zapisy ustawowe, umożliwiające realizację części rządowego planu naprawy Kompanii Węglowej. Na urlopie górnicy dostaną 75 proc. wynagrodzenia i mogą pracować gdzie indziej. Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla, administracji i powierzchni mogą też skorzystać z 12-miesięcznych odpraw. Osłony socjalne mają być sfinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dwa dni "opieki" na dziecko w ciągu roku

  Zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 to jedno z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Jest ono ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, pracownik musi więc mieć na uwadze graniczny termin wykorzystania tego uprawnienia. Dostępne są dwa warianty skorzystania z niego - godzinowy lub "dzienny".

 • Górnicy pójdą na bruk, ale nie z pustymi rękami

  Umowy o przyznanie dotacji m.in. na finansowanie w tym roku urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych podpisali w piątek przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Spółki Restrukturyzacji Kopalń - podała w komunikacie SRK.

 • Pracownik na wakacje

  Zatrudnianie pracowników tymczasowych, zwane także leasingiem pracowniczym, pozwala firmom na bieżąco dostosowywać liczbę personelu do aktualnego zapotrzebowania przy jednoczesnych niewielkich kosztach pracy. Pracodawcy korzystający z tej formy zatrudnienia nie są obciążeni kosztami odpraw ani związani okresami wypowiedzenia. Praca tymczasowa bywa korzystna także dla pracowników, szczególnie w przypadku osób bez większego doświadczenia zawodowego.

 • Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych - decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia.