• Informacje na temat:

  postępowanie cywilne

Artykuły na temat: postępowanie cywilne
 • Ten artykuł warto zachować. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy nie będziemy uczestniczyć w postępowaniu przed sądem. A w takiej sytuacji trzeba znać różne terminy obowiązujące w prawie cywilnym. Jeśli ich nie dochowamy, sąd może nie wziąć pod uwagę naszych wniosków, albo wręcz zamkniemy sobie drogę do dalszego postępowania przed sądem.

 • Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną

  Wspólnicy spółek cywilnych, jak i inni uczestnicy obrotu gospodarczego, bywają zmuszeni dochodzić swych praw na drodze sądowej. Szczególny charakter spółki cywilnej powoduje, że jej wspólnicy w sposób odrębny są traktowani w toku procesów cywilnych. Dotyczy to między innymi sposobu reprezentowania przed sądem.

 • Od początku roku zmianie uległy zasady postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Od 1.1.2010 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa RM z 16.12.2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

 • Podatnikiem od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 • Akt stanu cywilnego to wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny jakiejś osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń (urodzenia,...

 • Wspólnicy odpowiadają za długi podatkowe spółki cywilnej

  Urząd skarbowy może domagać się spłaty zaległości podatkowych spółki cywilnej od wspólników. Orzeka o ich odpowiedzialności w formie decyzji. Egzekucja nieuregulowanych zobowiązań może być prowadzona z całego majątku wspólnika, a gdy pozostaje on w związku małżeńskim - także ze składników mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem.

 • Wynagrodzenie korpusu służby cywilnej

  Służba cywilna w Polsce ma długą historię, a pierwsza ustawa normująca tę kwestię została uchwalona już w 1922 r. Teraz status służby cywilnej w naszym kraju reguluje "Ustawa o służbie cywilnej z dnia 24 sierpnia 2006 roku". Według niej, rolą służby cywilnej jest zagwarantowanie skutecznego i sprawnego działania aparatu państwowego, który ma być niezależny od sytuacji politycznej i zmiany rządów...

 • Rośnie liczba skarg na linie lotnicze

  Polscy pasażerowie są w europejskiej czołówce pod względem liczby skarg składanych na przewoźników lotniczych. Z roku na rok takich skarg przybywa, co wynika z rosnącej świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw. Linie lotnicze wskazują, że unijne rozporządzenie, które określa prawa pasażerów w ruchu lotniczym, jest niejasne i pozostawia duże pole do interpretacji przepisów. Komisja Europejska rozważa jego nowelizację, nie zamierza jednak ograniczać zakresu ochrony...

 • Nie tylko radca i adwokat - pełnomocnikiem pracodawcy bez osobowości prawnej W obowiązujących aktualnie przepisach Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano kilka wyjątków od zasady, że(...) również przejść całą ścieżkę sejmową. Jakub Ziarno Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2013 r.

 • Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).