• Informacje na temat:

  świadczenie pielęgnacyjne podstawa prawna

Artykuły na temat: świadczenie pielęgnacyjne podstawa prawna
 • Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł. Kwota ta obowiązuje od listopada 2009 r. Projekt z 28 września 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który opublikowano na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie zakłada...

 • Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS

  Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

 • ...lub zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza lub przyczyn niezależnych od Pani woli. Podstawa prawna Interesujące Cię przepisy znajdziesz w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004(...) do opieki medycznej. W uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia) ma Pani prawo uzyskać świadczenie (poradę) od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu...

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie(...) stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • ...dochodów opiekuna, różnica zostanie zwrócona przez urząd skarbowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 4 oraz art. 27 ze znaczkiem „f” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z 2016(...). Pamiętaj! Gdy w 2017 r. będziesz chciała darować coś na fundację, stowarzyszenie itp., to powinnaś dokonać wpłaty tylko na konto danej organizacji oraz uzyskać od niej oświadczenie, że przyjęła pieniądze...

 • Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

  Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r., w którym nastąpi wiele zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń oraz ich wysokości, co do zasady zdecyduje ilość osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2015 r. Przy czym uzyskanie uprawnień do wypłaty zasiłków, nie w każdym przypadku...

 • ...(z obecnych 765,50 zł). Wzrośnie świadczenie przedemerytalne do 996,66 zł (o ponad 20 zł, z obecnych 975,78 zł). Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 713,11 zł (obecnie to 698,17 zł). W ramach marcowej waloryzacji podwyższone zostaną też kwoty dodatków do świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 16.07.2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia...

 • Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze krótkoterminowym, poprzez wypłacane jednorazowo, aż do należności powtarzających się, mających specyfikę emerytalno-rentową. W zasadzie każde ze świadczeń jest korzystniejsze od stosownego dla niego odpowiednika przysługującego z ubezpieczenia chorobowego...

 • Wiek przedemerytalny zawsze ochroni przed zwolnieniem?

  Kancelaria Prawna Podstawa prawna : Ustawa z dn. 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst(...) wspominanych wyżej wymogów, wszystkie osoby, które chcą otrzymać świadczenie emerytalne muszą spełnić łącznie następujące warunki: są zarejestrowane jako bezrobotne; pobierały zasiłek dla bezrobotnych...

 • Wyższa kwota zasiłku wolna od potrąceń

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. W razie wystąpienia danego ryzyka nabywa więc prawo do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy, koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo z tytułu macierzyństwa. Pomimo iż rekompensują one utracone wynagrodzenie i zazwyczaj ich wysokość jest od niego niższa, to podlegają one egzekucji. Przy czym, przy obliczaniu wysokości kwoty podlegającej potrąceniu oraz należnej pracownikowi,...