• Informacje na temat:

  urlopy pracownicze

Artykuły na temat: urlopy pracownicze
 • "Fakt": Dłuższe urlopy i koniec śmieciówek?

  ...okrojony urlop. Żeby uchronić się przed falą absencji pracowniczej w okresie długich weekendów i świąt, wiele przedsiębiorstw wprowadziło planowany postój w pracy. Niestety w jego trakcie również...

 • Jak "naprzemiennie" korzystać z urlopu rodzicielskiego?

  Uprawnienia pracownicze z tytułu rodzicielstwa mają w większości "podzielny" charakter. Przepisy Kodeksu pracy przewidują m.in. możliwość naprzemiennego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców. Podział urlopu rodzicielskiego między uprawnionymi musi się jednak odbywać w ramach określonych zasad.

 • Urlopy macierzyńskie na nowych warunkach

  ...obojga rodziców również może być zrealizowane tylko wtedy, gdy zarówno ojciec, jak i matka dziecka są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Co więcej, nieposiadanie statusu pracowniczego przez...

 • Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

  Rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są dokonywane w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Celem ich tworzenia jest zapewnienie kompletności kosztów przypadających na dany rok obrotowy. Wśród rezerw tych można wyróżnić m.in. tytuły dotyczące niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych czy nagród jubileuszowych.

 • Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Wynika to z art. 152 Kodeksu pracy. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za dany...

 • Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.

 • ...zostaje przerwane z powodu przejścia na omawiane urlopy. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia powyższych zmian w planie urlopów - art. 165 pkt 4 i 166 pkt 4 K.p.; w razie zgonu dziecka będą mieli...

 • Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną

  Okres ciąży, urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego objęty jest szczególną ochroną zatrudnienia. Korzysta z niej również urlop ojcowski. Stosunek pracy w czasie tych urlopów nie może być rozwiązany przez pracodawcę, chyba że wystąpią okoliczności uchylające tę ochronę. Są one nieliczne, zasadą jest bowiem zagwarantowanie pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich szczególnej trwałości zatrudnienia.

 • Gdy podejmiesz nową pracę, zyskasz prawo do urlopu po każdym miesiącu pracy (1/12 wymiaru twojego rocznego urlopu). Twój pracodawca nie może pozbawić cię tego najważniejszego przywileju pracowniczego! Zresztą prawidłowe udzielanie urlopów leży również w interesie pracodawcy. Inspekcja pracy bowiem, gdy tylko stwierdzi nieprawidłowości w tym względzie, nakłada grzywny na pracodawców...

 • Wniosek o urlop rodzicielski zgodnie z przepisami

  Udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych poświęcony jest cały dział Kodeksu pracy. Tematyka urlopów z tytułu rodzicielstwa należy do podstawowych zagadnień prawa pracy, jednak aż do 2 stycznia 2016 r. ta ważna sfera uprawnień pracowniczych nie posiadała własnego aktu wykonawczego, który regulowałby formalne kwestie związane z wnioskowaniem o urlopy